Villkor och bestämmelser

Eco Urban Scooters Limited med handelsbeteckningarna Zeus Scooters, Zeus Scooters GmbH och Zwings

Allmänna villkor

Uppdaterad 14 april 2023

1 PARTERNA

Tjänsteleverantörerna är följande enheter som är bosatta i Europeiska unionen:

 • Eco Urban Scooters Ltd T/a Zeus Scooters registrerat i Irland 655377 med säte i Ravenswood Lodge, Bunclody, Carlow Y21PW77
 • Zeus Scooters GmbH registrerat i Tyskland HRB 254843 med säte på C/o

FRIEDENSAU 15, 67117 LIMBURGERHOF, TYSKLAND.

Kontaktuppgifter:

E-post: [email protected]

OBS: I detta dokument hänvisar "vi", "vår" eller "oss" till Eco Urban Scooters Limited, ZEUS Scooters, ZEUS Scooters GmbH och Zwings. Alla hänvisningar till Eco Urban Scooters Limited, ZEUS Scooters, ZEUS Scooters GmbH och Zwings kommer kollektivt att benämnas "företaget" i detta dokument.

Användaren (nedan kallad "användaren") är en myndig person som använder den tjänst som erbjuds av företaget, har genomfört och uttryckligen godkänt registreringsprocessen och accepterat dessa allmänna villkor.

För att slutföra registreringsprocessen och för att kunna använda företagets tjänster måste de allmänna villkoren godkännas genom att markera respektive kryssruta

2 ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor (nedan kallade "användarvillkor" eller "allmänna villkor") reglerar tillsammans med de särskilda villkoren och de bifogade dokumenten avtalsförhållandet mellan parterna avseende uthyrning av fordon för personlig rörlighet för användning i staden.

Det rekommenderas att användaren läser dem noggrant.

Godkännande av dessa Allmänna Villkor förutsätter godkännande av de Särskilda Villkoren och deras bilagor.

Dessa allmänna villkor, de särskilda villkoren och bilagorna finns tillgängliga på företagets webbplats www.zeusscooters.com och i ZEUS MOBILITY APP. Allt detta kan när som helst ändras eller uppdateras av företaget.

Användaren kommer att informeras om eventuella uppdateringar eller ändringar av de allmänna villkoren, särskilda villkoren och bilagorna så att de kan accepteras i enlighet med bestämmelserna i punkt 16 i dessa allmänna villkor.

3 DEFINITIONER

För tillämpningen av dessa Allmänna Villkor gäller följande definitioner:

 • Användare: personen med ett korrekt validerat användarkonto och personen som använder uthyrningstjänsterna för fordonet för personlig rörlighet (nedan kallad: "användaren").
 • Allmänna termer: Hänvisar till avsnitten i detta dokument.
 • Särskilda villkor: de särskilda villkoren är de klausuler som gäller för parterna beroende på i vilken stad tjänsten beställs, eftersom varje stad har sina egna särdrag och specifika lokala bestämmelser. Särskilda villkor som gäller under alla omständigheter är de som gäller i den stad eller på den plats där tjänsten utförs. Platsen för tjänsten bestäms av användarens leveransplats. Särskilda villkor stöds av bilagor som innehåller de lokala bestämmelserna i staden.
 • Mobilapplikation: alla mobilapplikationer som distribueras av Företaget och som används för att hantera och använda användaruthyrningstjänsterna, inklusive men inte begränsat till ZEUS Deutschland, ZEUS Scooters, Zwings
 • Webbplats: hänvisar till sidan med URL-adressen www.zeusscooters.com
 • Användarkonto: det konto som skapas av användaren under registreringsprocessen i mobilapplikationen, valideras av företaget och krävs för att ingå ett avtal om tjänsten.
 • PLEV: "Personal Light Electric Vehicles" avser alla elektriska skotrar eller andra eldrivna fordon som ingår i företagets fordonsflotta och som kan hyras av användare för effektiv användning.
 • Tjänst: den tjänst som tillhandahålls användaren och som debiteras enligt följande:
  • Hyran faktureras med upplåsningsavgift och tidsåtgång från upplåsningstiden till avstängningstiden när fordonet återlämnas
  • Hyra till ett fast pris per minut, timme eller dag som bestäms av företaget
  • Hyra baserad på abonnemangsavgifter
 • Stad: avser den stad där företagets tjänster är verksamma och definierar därför det område där PLEV-fordonet kan användas. Staden specificeras av den plats där PLEV:en levereras och tillhandahålls för användning.
 • Affärszon: avser det område och/eller område inom staden där PLEV kan köras. Affärszonen för varje stad anges i företagets ansökan
 • Parkeringszon: avser de områden eller zoner där PLEV kan tillhandahållas och återlämnas. Parkeringszonerna för varje stad anges i företagets ansökan
 • Parkeringsförbud: avser de områden eller zoner där det är förbjudet för PLEV att parkera. Parkering eller övergivande av PLEV inom denna zon medför påföljder i enlighet med dessa användarvillkor. Parkeringsförbudszonerna i varje stad anges i företagets ansökan
 • Körförbudszon: avser de områden eller zoner där PLEV är förbjudna att köra inom. Körning av PLEV inom denna zon medför påföljder i enlighet med dessa användarvillkor. Parkeringsförbudszonerna i varje stad anges i företagets ansökan
 • Support: Kundtjänst som kan nås via följande kontaktuppgifter:

E-post: [email protected]

4 ÄMNE

Avtalsförhållandet mellan parterna regleras av de Allmänna villkoren samt de Särskilda villkoren och deras bilagor.

Föremålet för dessa allmänna villkor är regleringen av uthyrningstjänsten för PLEV till förmån för användaren i staden. Tjänsten omfattar uthyrning av PLEV för den effektiva livslängden (per körning eller per minut) eller för en hyra per dag, månad eller år.

Genom att användaren hyr PLEV överlåts eller överförs inte äganderätten till PLEV. De förblir företagets egendom.

Uthyrningstjänsten för PLEV är beroende av PLEV:ens tillgänglighet. Användaren kan se plats och tillgänglighet för PLEV i mobilapplikationen.

5 KRAV FÖR ANVÄNDNING AV FÖRETAGETS TJÄNSTER

Användaren måste uppfylla följande krav för att kunna använda den uthyrningstjänst för PLEV som erbjuds av företaget:

 • Måste vara minst 18 år gammal eller ha uppnått den lagliga åldern
 • Måste ha ett registrerat och verifierat användarkonto
 • Ha erfarenhet av eller minimikunskaper i att köra en PLEV och känna till hur PLEV fungerar och hanteras på ett säkert sätt.
 • Måste ha ett minimum av kunskaper om körning och om de lokala trafikregler som gäller för PLEV.
 • Måste ha accepterat de Allmänna villkoren som inkluderar de Särskilda villkoren och bilagorna.

6 ANVÄNDARREGISTRERING, ANVÄNDARKONTO

Registreringsprocessen är kostnadsfri.

För att genomföra registreringsprocessen måste mobilapplikationen laddas ner via online-appbutikerna eller på webbplatsen.

Efter att Mobilapplikationen har laddats ned måste ett användarkonto skapas. För detta ändamål måste registreringen slutföras och den information som krävs måste överföras.

Det kommer att vara nödvändigt att tillhandahålla information om den valda betalningsmetoden.

Om det krävs för den typ av fordon som hyrs kan företaget begära in dokument, t.ex. körkort.

När registreringsprocessen har slutförts kan användaren börja använda företagets tjänster.

En användare kan inte ha mer än ett användarkonto.

Användarkontot är personligt och kan inte överlåtas. Användaren måste dessutom vara den enda person som använder tjänsten. Användaren måste vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa sekretessen för informationen om användarkontot, särskilt inloggningsuppgifterna.

Om inloggningsuppgifterna för användarkontot förloras eller stjäls eller om det finns rimlig misstanke om att kontot används av en tredje person, ska användaren omedelbart informera företaget via den kontaktinformation som anges i dessa allmänna villkor.

Om användaren är vållande (uppsåt eller grov oaktsamhet) är denne ansvarig för alla skulder eller skador som uppstår till följd av att en tredje person använder dennes användarkonto.

Användaren är skyldig att hålla den information som tillhandahålls för att skapa sitt användarkonto, särskilt fakturerings- och kontaktinformation, uppdaterad. Underlåtenhet att uppfylla detta krav ger företaget rätt att avbryta tjänsten för användaren.

7 NÄTVERKSÅTKOMST

Användaren måste ansluta enheten till Internet för att kunna ladda ner mobilapplikationen och använda tjänsten.

Användaren accepterar att företaget inte ansvarar för Internetnätverkets kvalitet och tillgänglighet och att tjänstens tillgänglighet kan försämras av Internetanslutningens kvalitet och tillgänglighet, som tillhandahålls användaren av dennes telekommunikationsleverantör.

Bolaget lämnar ingen prestandagaranti för Mobilapplikationen. Det är inte en del av prestandan att Mobilapplikationen är tillgänglig, säker eller felfri vid någon tidpunkt eller att mindre fel i programvaran eller tjänsten kommer att åtgärdas. I detta avseende lämnar Bolaget inte någon garanti.

8 ANMÄLNINGAR

När användarkontot skapas godkänner användaren att företaget kan skicka informativa textmeddelanden (SMS), e-postmeddelanden samt automatiserade meddelanden som en del av den normala verksamheten.

9 PRISSÄTTNING, PLÅNBOK, FÖRBETALDA PAKET, BETALNING OCH FAKTURERING

Pris

Priset för tjänsten beror på de särskilda villkoren för respektive stad som kan ändras.

Priserna inkluderar de skatter som gäller för det land där staden är belägen.

De aktuella priser som gäller finns på webbplatsen och i mobilapplikationen.

Om en PLEV returneras utanför affärsområdet kan en avgift på 120 euro/ 100 pund eller motsvarande värde i lokal valuta debiteras användarkontot.

Prisstruktur

Priset för tjänsten skall betalas enligt följande:

 • Upplåsningsavgiften ska betalas när PLEV tillhandahålls
 • Användningsavgiften (per minut eller effektiv varaktighet) ska betalas när PLEV används.
 • Dagshyran skall betalas vid bokningstillfället.
 • Hyran för månads- eller årsabonnemang betalas i början av abonnemangsperioden eller enligt annan överenskommelse.

Plånbok

Företaget har ett plånbokssystem på vissa marknader. En plånbok är ett förbetalt saldo på användarkontot som används för att betala köp i Mobilapplikationen. Köp kan omfatta resor, förbetalda paket, tillägg och alla andra böter och avgifter.

Plånbokssaldon inkluderar påfyllningssaldo och eventuell bonuskredit som har tillämpats på användarkontot.

Bonuskrediter kan tillämpas på ett användarkonto och kan utgöra en del av eller hela saldot på användarkontot. Bonuskrediter kan lösas in mot pay as you go-resor men kan inte lösas in mot förbetalda paket och andra köp i appen.

Bonuskrediten förfaller efter sex månaders inaktivitet på ett användarkonto. För detta ändamål definieras inaktivitet som ett användarkonto utan en resa, så en användare som har bonuskredit på sitt användarkonto men som inte har gjort en resa under de senaste 183 dagarna kommer att anses ha förverkat bonuskrediten.

Plånböcker kan fyllas på med den betalningsmetod som registrerats för kontot. Användare kan välja att automatiskt fylla på sitt saldo; denna funktion debiterar automatiskt användarens betalningsmetod när en fördefinierad trigger, vanligtvis en saldonivå, uppfylls.

Om en användare inte har tillräckligt med saldo i sin plånbok för att genomföra ett köp, kommer deras betalningsmetod att debiteras vid köptillfället eller så kommer de att uppmanas att fylla på vid köp av förbetalda paket.

Plånbokssaldon återbetalas i allmänhet inte och kommer att förverkas när ett konto avslutas.

Ett konto anses vara vilande om det inte har använts för att genomföra en resa på ett år. Vilande konton debiteras en årlig underhållsavgift på 30 € eller det återstående saldot i plånboken, beroende på vilket som är störst. Plånbokens underhållsavgift debiteras årligen på eller efter årsdagen för den senaste resan på användarkontot.

De plånboksvillkor som anges här påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

Förbetalda paket

Användare kan köpa förbetalda paket i Mobilapplikationen där det är tillgängligt. Dessa fungerar som kuponger och resulterar i att användaren får fördefinierade förmåner under en tidsperiod till ett förutbestämt pris. Användning utanför dessa fördefinierade förmåner debiteras på grundval av den rådande prissättningen för det valda fordonet. De förbetalda paketen aktiveras omedelbart vid köpet och alla förmåner upphör att gälla i slutet av paketperioden. Betalning för förbetalda paket måste slutföras innan förmånerna kan användas.

I vissa fall är de förbetalda paketen "återkommande", vilket innebär att de automatiskt förnyas i slutet av paketperioden och att användaren automatiskt debiteras förnyelsepriset. Om den automatiska förnyelsen misslyckas kommer användarens förbetalda paket att annulleras. Om kunden vill säga upp ett förbetalt paket som förnyas automatiskt måste det förbetalda paketet sägas upp minst 24 timmar före årsdagen för förnyelsen.

Förbetalda paket kan inte betalas med bonuskredit och kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Förbetalda paket kan inte avbeställas eller överföras till andra användare.

Mer detaljerad information om förmåner, begränsningar och andra villkor som rör kontantkortspaket finns i den individuella beskrivningen av kontantkortspaketet i Mobilapplikationen.

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst avbryta, ändra eller återkalla erbjudanden eller förbetalda paket.

Betalningsmedel

Priset ska betalas med det betalningsmedel som anges i användarkontot vid den aktuella tidpunkten.

Betalningsmetoden kan väljas i samband med att användarkontot skapas eller vid en senare tidpunkt i inställningarna.

De betalningsmedel som kan väljas i Bolagets app är de som var och en anges i applikationen.

De tillgängliga betalningsmetoderna är för närvarande följande:

 • Kreditkort
 • Debetkort
 • PayPal

Utestående betalningar

Vid utestående betalningar till företaget ska tjänsten automatiskt inaktiveras för användaren (tillfälligt), tills den utestående betalningen har reglerats helt. Användare kan blockeras permanent om de inte betalar.

Betalningar kan anses vara utestående för krediter relaterade till utförda tjänster, för belopp som ska betalas för skador på PLEV, för böter, sanktioner, förlust av PLEV eller för något annat belopp som användaren är skyldig företaget enligt de villkor som anges i dessa allmänna villkor.

Böterna fastställs enligt följande:

 • För körning utan ett bekräftat eller giltigt hyreskontrakt eller för överföring av åtkomstdata till en annan användare: 300 euro
 • För förlust eller alla reparationskostnader som uppstått på grund av användarens fel: uppkomna kostnader beroende på fakturerat belopp
 • För extra kostnader som uppstår på grund av användarens fel (t.ex. bogsering / hämtning av fordonet etc.): uppkomna kostnader beroende på det fakturerade beloppet
 • För parkering av en PLEV på icke allmänt tillgängliga platser: 30 euro
 • Administrationsavgifter får tas ut av användarna för administration av böter eller andra avgifter.

För indrivning av utestående betalningar ska följande förfarande användas, vilket är kostnadsfritt för användaren:

i. Först ska saldot på bonuskontot användas för att samla in pengarna.

ii. Om bonuskontot inte visar någon kredit skall saldot på kreditkontot användas.

iii. Om detta belopp inte är tillräckligt har Företaget rätt att reglera de återstående kostnaderna via en annan betalningsmetod som konfigurerats i användarkontot (kreditkort, direktdebitering eller annan metod).

iv. Om användaren säger upp avtalet måste användaren betala utestående betalningar, som inte kan betalas med saldot på bonuskontot. Företaget har under alla omständigheter rätt att samla in det återstående beloppet via den betalningsmetod som anges i användarkontot (kreditkort, direktdebitering eller annan metod).

v. Om det inte är möjligt att driva in de utestående betalningarna via någon av de metoder som nämns här, har företaget rätt att överföra fordran till en inkassobyrå för indrivning. företaget har rätt att debitera användaren för sina egna och tredje parts inkassoåtgärder, i den mån de var nödvändiga för den relevanta hanteringen och står i proportion till respektive fordran.

Fakturering

Fakturan för tjänsterna kommer att genereras och skickas till den e-postadress som användaren angav vid inloggning till applikationen eller via sin profil i användarkontot.

Invändning mot Bolagets avgifter skall göras inom 14 dagar från fakturans postdatum.

10 AVTALETS LÖPTID OCH UPPSÄGNING

Dessa allmänna villkor, motsvarande särskilda villkor och bilagor gäller mellan de två parterna tills avtalet hävs. Avtalet kan när som helst sägas upp av endera parten.

Som anges ovan kan användaren när som helst avsluta prenumerationen på tjänsten genom att skriftligen informera företaget om detta till den kontaktadress som anges i dessa allmänna villkor.

Så snart användaren har avregistrerat sig från tjänsten ska användarkontot raderas efter 30 dagar och tjänsten stängas av, förutsatt att inga utestående betalningar har förfallit.

Avtalsförhållandet upplöses av företaget om företaget informerar användaren om detta på något sätt eller om företaget har upphört att tillhandahålla tjänsten av någon anledning.

För månads- eller årsabonnemang ska ansökan om återkallelse av tjänsten göras minst 15 dagar före nästa betalning av månads- eller årsavgiften.

Alla saldon på användarkontot och/eller återstående minuter/resor/velue på ett månads-, års- eller annat abonnemang kommer att förverkas vid uppsägning av tjänsten.

När avtalet sägs upp på grund av brott mot de skyldigheter som anges i dessa allmänna villkor, särskilda villkor och bilagor, måste användaren ta ansvar för eventuella förluster eller skador till följd av detta brott.

11 VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN OCH ANVÄNDARENS SKYLDIGHETER

Hyresperiod

Start: Uthyrningen av tjänsten börjar så snart användaren har begärt uthyrning av PLEV via ZEUS Mobility-appen och företaget har bekräftat tjänsten.

Slut: Hyran upphör så snart PLEV har återlämnats korrekt. Det är tydligt att PLEV har returnerats på rätt sätt när mobilapplikationen visar att returneringen har lyckats

Under hyresperioden är användaren ansvarig för fordonet såtillvida att han eller hon tar på sig ansvaret för eventuella skador på fordonet som inträffat under denna period.

Tillgänglighet och underhåll

Uthyrningen av PLEV är beroende av PLEV:s tillgänglighet.

PLEV:s tillgänglighet för användarens nytta beror på i vilken ordning användaren anländer och frågar.

Företaget gör allt för att möta användarens efterfrågan på tillgänglighet av en PLEV men kan inte garantera att tillhandahållandet av PLEV är tillräckligt för alla användare när som helst, eftersom tjänsten förblir föremål för tillgängligheten av PLEV, som anges.

Företaget ansvarar för underhåll och reparation av PLEV. Företaget garanterar dock inte att den tillgängliga PLEV är fri från drifts- och funktionsproblem

Om 24 timmar har gått och en tillhandahållen PLEV inte har använts ska tjänsten avslutas automatiskt och företaget har rätt att tillhandahålla PLEV till andra användare.

Samtidig uthyrning av flera PLEV-fordon

Om flera PLEV har hyrts samtidigt, utvidgas användarens ansvar enligt dessa allmänna villkor och enligt de särskilda villkoren till att omfatta användaren för varje PLEV. Användaren är därför ansvarig för de andra PLEV-förarnas uppträdande.

Tillhandahållande av PLEV till användaren

Tillhandahållandet av PLEV sker i affärsområdet.

Mobilapplikationen visar tillgänglig PLEV för användaren och att den tilldelats den begärda tjänsten.

För att frigöra PLEV från företagets stöldskyddssystem utför användaren de steg som anges i mobilapplikationen.

Batterinivån kan kontrolleras i appen. Av synkroniseringsskäl kan den faktiska nivån avvika från den nivå som anges i mobilapplikationen.

Vid full laddning är PLEV-batteriet tillräckligt laddat för en räckvidd på minst 20 km.

Inspektion av PLEV

Efter att PLEV har levererats bör användaren utföra en inspektion för att säkerställa att PLEV fungerar korrekt.

Inspektionen omfattar en kontroll av PLEV-fordonets operativa komponenter, t.ex. bromsar, hjul, batterinivå, typskylt (om tillämpligt för PLEV-typen), belysning eller reflexer, GPS-enhet.

Om någon av de nämnda komponenterna uppvisar ett fel ska företagets kundtjänst meddelas omedelbart ([email protected]). Meddelandet om fel på PLEV måste ske inom de första 5 minuterna av hyresperioden, annars antar vi att den tillhandahållna PLEV fungerar korrekt.

När [email protected] har informerats om felet ska tjänsterna avbrytas och användaren ska inte debiteras.

Användaren kan begära tillgång till en annan fungerande PLEV efter att tjänsten har avbrutits. Användningen av denna PLEV ska debiteras enligt de priser och villkor som anges i dessa allmänna villkor.

Särskilda användarvillkor

Användaren är medveten om och bekräftar att:

 • han eller hon har erfarenhet av drift och säker hantering av PLEV
 • han eller hon är fysiskt och psykiskt lämplig att köra PLEV
 • han eller hon är nykter
 • han eller hon känner till stadens trafikregler samt de regler och lokala, kommunala och statliga lagar som gäller användning och körning av en PLEV
 • han eller hon känner till stadens trafikzoner.

Vidare accepterar och bekräftar användaren att:

 • Att hoppa på eller hoppa in i en PLEV och färden genom staden med en PLEV innebär en risk för en själv, eftersom det finns en risk för olycka. Användaren är därför skyldig att iaktta tillbörlig aktsamhet under färden med PLEV
 • han eller hon är tillräckligt utbildad för att använda, hantera och köra en PLEV, oavsett om företaget eller en tredje person förklarade användningen och hanteringen av PLEV:en eller inte
 • Det är hans eller hennes eget ansvar att skaffa och använda en hjälm och/eller annan godkänd säkerhetsutrustning eller tillbehör, om detta krävs enligt lokala bestämmelser i staden eller delstatslagen.
 • Användning av hjälm och/eller annan säkerhetsutrustning utesluter inte risken för personskador vid en olycka.
 • Han eller hon är ansvarig för all skada som orsakas andra människor under användningen eller ägandet av PLEV
 • Tjänsten är föremål för en avgift.

Användarens åtaganden under användningen

Enligt våra användarvillkor är användaren skyldig att:

 • Följ de allmänna och särskilda villkoren
 • inte lämna PLEV:en obevakad och använda den med försiktighet under hyresperioden
 • Använd stativet för att parkera PLEV
 • Underhåll och hantera PLEV med omsorg
 •  
 • Inte ge eller hyra ut PLEV till tredje part eller andra användare. Om användaren överlämnar eller hyr ut PLEV till en tredje person eller en annan användare, är användaren ansvarig för alla skador eller incidenter som orsakas av PLEV eller baseras på den
 • Använd en vederbörligen godkänd hjälm eller rätt säkerhetsutrustning om detta krävs enligt lokala bestämmelser i staden
 • Lasta inte mer än 86 kg på PLEV
 • Respektera och följa stadens trafik- och säkerhetsbestämmelser samt deras praxis och sedvänjor
 • Kontrollera trafikzonerna och att inte överskrida hastighetsbegränsningen på varje gata
 • Agera alltid med tillbörlig aktsamhet, respektera de grundläggande säkerhetsåtgärderna och anpassa körsättet till väderförhållandena
 • Undvik att köra en PLEV i ogynnsamma väderförhållanden
 • Inte övervarvning
 • Inte transportera några föremål som hindrar användaren från att köra säkert
 • Inte transportera några andra användare med PLEV (förutom användaren)
 • Inte under några omständigheter använda PLEV under påverkan av alkohol, droger eller andra substanser
 • Inte använda några mobila enheter under körning av PLEV (inklusive användning av elektroniska enheter för att lyssna på musik samt telefonsamtal och andra tjänster som distraherar användaren eller förhindrar en säker hantering av PLEV)
 • Inte använda PLEV om ett uppenbart tekniskt fel konstaterats
 • Inte använda PLEV för tävlingar, hopp och/eller akrobatik
 • Inte använda PLEV för kommersiella ändamål
 • Använd inte PLEV för att bogsera, dra eller skjuta personer, föremål eller andra fordon
 • Respektera fotgängare och andra trafikanter på allmän väg
 • inte modifiera eller ändra PLEV på något sätt
 • Inte fästa klistermärken eller andra element på PLEV
 • inte avlägsna eller bryta tillbehör, delar eller komponenter på PLEV
 • Inte begå brott med PLEV:en eller under hyresperioden
 • Återupprätta PLEV inom affärsområdet
 • Betala extra avgifter om PLEV returnerades utanför affärsområdet eller på en oacceptabel plats
 • Parkera inom tillåtna områden och använd stöldskyddsmekanismer, om tillämpligt, när PLEV inte används.
 • Uppdatera mobilapplikationen genom att installera den senaste versionen som finns tillgänglig i App Store
 • Säkerställa sekretessen för åtkomstdata för användarkontot

Enhet för GPS-lokalisering

PLEV-bilarna är utrustade med GPS-system som gör det möjligt för företaget att när som helst fastställa PLEV-bilens exakta position.

Syftet med PLEV-detekteringsenheten är att bli medveten om, känna igen och förhindra eventuella brott och att analysera PLEV:s prestanda

Bolagets elektroniska enheter och system används också för att övervaka PLEV-fordonets status, drift och rörelser.

Den information som samlas in med dessa system kan användas under och efter utförandet av en tjänst, med det enda syftet att möjliggöra utförande, kontroll och efterlevnad av tjänsten och att analysera dess prestanda.

Returnering av PLEV

PLEV ska återlämnas på samma villkor som när den tillhandahölls.

Återlämnandet av fordonet måste ske i stadens affärsområde och i områden där det är tillåtet att parkera fordonet.

Om PLEV returneras utanför affärsområdet i staden debiteras användaren ytterligare avgifter som anges i de särskilda villkoren.

För att kunna returnera PLEV korrekt måste systemet känna igen returneringen av PLEV korrekt.

För returen måste användaren följa de steg som anges i Mobilapplikationen och se till att Mobilapplikationen känner igen och registrerar returen korrekt.

Hyresperioden upphör efter det att återlämnandet av PLEV noterats.

Användaren kan se den slutförda hyresprocessen, den totala hyresperioden och den tillämpade totala avgiften i mobilapplikationen.

Om mobilapplikationen av någon anledning (t.ex. dålig internetanslutning) inte kan identifiera återlämnandet av PLEV, ska användaren omedelbart kontakta företaget för att lösa incidenten med hjälp av kundsupport eller via applikationen.

Om PLEV inte har använts under en period på 24 timmar ska tjänsten avslutas automatiskt och företaget har rätt att tillhandahålla PLEV till andra användare.

Om användaren inte återlämnar PLEV på ett korrekt sätt (enligt vad som anges i dessa användarvillkor) och PLEV är stulen eller skadad, är användaren skyldig att betala hela kostnaden för PLEV. Den totala kostnaden för PLEV kommer att fastställas av företaget.

Om så krävs måste användaren lämna uppgifter om exakt var PLEV-bilen lämnades.

Användaren är skyldig att respektera de specifika krav som gäller för affärsområdet.

Vid parkering måste användaren se till att PLEV-fordonet inte hindrar andra användare och trafikanter och att det lämnas på en särskild parkeringsplats. Det är förbjudet att parkera PLEV på följande platser: vid träd, trafikskyltar, trafikljus, parkeringsautomater, varuautomater, staket som tillhör tredje part, bänkar, containrar, sopbehållare, framför eller nära nödutgångar och brandstationer, framför in- och utgångar, i parkeringsförbudsområden, på tillfartsvägar för kollektivtrafik, på cykelbanor, vid hjälpelement för bättre orientering av synskadade, på övergångsställen, i byggnader, bakgårdar, lutade mot andra fordon, i parker och grönområden, på platser där PLEV:en hindrar reklam eller stadsmöbler, en anläggnings funktionalitet försämras, i områden som är reserverade för lastning eller på platser som är reserverade för andra användare eller tjänster och i allmänhet på alla andra förbjudna platser där parkering inte är tillåten eller regleras av stadens lokala bestämmelser.

Användaren ansvarar för att kontrollera om tillfälliga förbud (på grund av arbeten, marknader, festligheter, beskärning, filminspelningar etc.) gäller för en parkeringsplats.

Tjänsten kan inte avslutas om PLEV-bilen parkeras i områden med dagliga eller timvisa parkeringsrestriktioner, om restriktionen börjar mindre än 24 timmar efter att PLEV-bilen parkerades. Exempel: Om parkeringsförbudet börjar gälla på tisdagen kl. 9.00, får användaren inte parkera fordonet i det begränsade området efter kl. 9.00 föregående måndag.

Om användaren bryter mot ovan nämnda bestämmelser vid parkering kan ytterligare avgifter enligt de taxor som anges i de särskilda villkoren tillkomma. Om fordonet har parkerats i strid med ovan nämnda bestämmelser förblir tjänsten aktiv tills fordonet har återlämnats i enlighet med dessa bestämmelser. Detta är dock begränsat till 24 timmar efter det att fordonet har parkerats i strid med dessa bestämmelser.

Företagets system kan förhindra låsning av PLEV vid återlämning, om det har noterats att återlämningsbestämmelserna inte har följts. Om detta inträffar och användaren lämnar

PLEV obevakad, återlämningen utfördes inte korrekt och användaren ska hållas ansvarig för eventuella förluster vid stöld eller vandalism.

Om den felparkerade fordonstypen avlägsnades av behöriga myndigheter och fördes till respektive fordonsdepå, ska användaren bära kostnaderna för att återta fordonstypen (utöver de böter som utdömts)

12 OLYCKOR

Om användaren är inblandad i en olycka gäller följande:

 • Användaren skall omedelbart kontakta den lokala polisen.
 • Användaren ska så snart som möjligt informera företaget om olyckan och skadorna på PLEV.
 • Användaren tar på sig ansvaret för en olycka om han eller hon kan klandras för den.
 • Det övertagna ansvaret ska under alla omständigheter omfatta skyldigheten att reparera skadorna och ersätta förluster som orsakats tredje part samt ersättningen för skador på PLEV, även om PLEV måste bytas ut helt. Den totala kostnaden för PLEV kommer att fastställas av företaget.
 • I enlighet med ovan nämnda bestämmelser har företaget rätt att fakturera användaren för eventuella reparations- och återställningskostnader för PLEV samt belopp som ska betalas till tredje part som uppstår till följd av skador som uppkommit på användarens ansvar. Betalningen kan göras via de betalningsmetoder som konfigurerats i användarkontot.

13 STÖLD

Om fordonet, dess tillbehör eller komponenter har stulits under hyresperioden måste användaren

a) Kontakta omedelbart företagets kundtjänst ([email protected])

b) överlämna respektive rapport till de ansvariga myndigheterna

c) Skicka en kopia av skadeanmälan till företaget inom 24 timmar efter det att den anmäldes.

I händelse av stöld, förlust eller försvinnande av PLEV ska användaren betala hela kostnaden för PLEV till företaget. Den totala kostnaden för PLEV kommer att fastställas av företaget.

14 BÖTER, SANKTIONER OCH ANDRA PÅFÖLJDER

Användaren bär det fulla ansvaret för sina överträdelser och tar på sig alla böter, sanktioner och straff, inklusive alla avgifter eller böter för parkering av PLEV på förbjudna platser, kostnaderna för att återvinna PLEV från kommunala depositioner, trafikrelaterade böter eller böter för att inte bära säkerhetsutrustning, såsom hjälm, om detta är obligatoriskt.

För att försvara sina intressen förbehåller sig företaget rätten att identifiera användaren för myndigheterna eller den offentliga förvaltningen om trafikreglerna överträds under hyresperioden (trafikförseelse, förbjuden parkering).

På samma sätt kan företaget kräva kostnader för överträdelser som begåtts av användaren, såsom böter, straff och juridiska kostnader som betalats av företaget. Betalningen ska göras via de betalningsmetoder som konfigurerats i användarkontot.

Utöver dessa belopp skall bolaget vidta alla åtgärder för att lagligen kunna göra gällande ytterligare anspråk på ersättning för skada och förlust.

15 FÖRÄNDRINGAR

Företaget kan när som helst ändra dessa allmänna villkor, de särskilda villkoren och bilagorna. I detta fall ska användaren meddelas via e-post till den angivna e-postadressen.

Ändringarna anses ha accepterats av användaren om han eller hon inte har gjort en invändning inom en (1) månad efter det att de nya villkoren meddelades. Företaget ska uttryckligen informera användaren om betydelsen av att inte göra en invändning.

De ska under alla omständigheter accepteras om användaren fortsätter att använda tjänsten via Mobilapplikationen efter det att de nya villkoren har skickats in.

De nya versionerna av de Allmänna och Särskilda Villkoren finns även tillgängliga i Mobilapplikationen och på webbplatsen.

16 ANSVARSFRISKRIVNING

Företaget garanterar inte att tjänsten ska vara tillgänglig när som helst och utan avbrott. Företaget garanterar inte heller att användarna är tillgängliga.

Bolaget är inte ansvarigt för skada som uppkommit genom ringa vårdslöshet. Personskador skall dock uteslutas.

Bolaget ska inte hållas ansvarigt om bolaget underlåter att helt eller delvis uppfylla sina åtaganden på grund av force majeure, inklusive men inte begränsat till åtgärder från offentliga myndigheter, brand, översvämning, explosion, demonstration, civila oroligheter, strejk, arbetskonflikt, otillräcklighet, strömavbrott, avbrott i telekommunikationssystem eller någon annan oförutsedd omständighet.

17 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla upphovsrätter, varumärken, handelsnamn, logotyper och andra immateriella eller industriella rättigheter som innehas och används av Företaget samt de som finns i Mobilapplikationen eller på webbplatsen (inklusive titlar, grafik, ikoner, skript, källkoder etc.) tillhör Företaget eller tredjepartslicensgivare och får inte reproduceras, distribueras, säljas, användas, modifieras, kopieras, begränsas eller användas (helt eller delvis) utan föregående skriftligt tillstånd.

Användaren ska bekräfta och garantera att han eller hon har alla immateriella eller industriella rättigheter som avser text, bild, information och allt annat innehåll som han eller hon gör tillgängligt och publicerar via företagets system (i mobilapplikationen eller på webbplatsen). Användaren ska endast tillhandahålla innehåll som är i full överensstämmelse med den befintliga rättsliga ramen och / eller inte resulterar i en överträdelse av tredje parts immateriella eller industriella äganderätt. Företaget kan efter eget gottfinnande helt eller delvis redigera, ta bort eller dölja innehåll och information som tillhandahålls av användarna från plattformar.

Om användaren lämnar förslag till ändringar, förbättringar eller andra kommentarer till företaget och / eller dess tjänster (nedan kallade "kommentarer"), har företaget rätt att använda dessa kommentarer för alla ändamål (inklusive marknadsföring eller andra affärsändamål), utan att vara skyldig att göra ett adekvat bidrag till användaren i gengäld. Användaren samtycker till att överföra alla rättigheter, anspråk och intressen (inklusive immateriella eller industriella äganderätter) som finns i hans eller hennes kommentar och / eller hänvisar till hans eller hennes kommentarer till företaget.

18 KONTAKT

I syfte att etablera kontakt med företaget ska användaren använda e-postadressen [email protected]

19 KLAGOMÅL OCH ANSPRÅK

Användaren ska lämna in ett klagomål eller framställa ett krav via de kommunikationskanaler som anges i avsnittet om kontakt och kontaktinformation i detta avtal.

20 NULLITY

Skulle någon del av dessa Allmänna Villkor (inklusive de Särskilda Villkoren) förklaras ogiltig eller upphävas, ska övriga artiklar fortsätta att gälla utan förlust av värde eller giltighet. I sådant fall skall de ogiltiga klausulerna ersättas av giltiga klausuler som så nära som möjligt motsvarar syftet med de ogiltiga klausulerna.

21 AVTALSBROTT:

Vid avtalsbrott ska företaget ha rätt att säga upp avtalet och kräva skadestånd och förluster till följd av överträdelsen.

En överträdelse av användaren är under alla omständigheter brott mot åtaganden i dessa allmänna villkor, särskilda villkor och bilagor, särskilt underlåtenhet att utföra de grundläggande skyldigheterna för användaren.

22 TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

Dessa allmänna villkor (inklusive de särskilda villkoren och deras bilagor) omfattas av irländsk lag och tysk lag, beroende på vilken jurisdiktion tjänsten används, med undantag för tillämpning av bestämmelserna i internationell privaträtt och FN:s CISG

23 TVISTLÖSNING

Bolaget skall inte delta i ett tvistlösningsförfarande med ett förlikningsorgan för konsumenter.

24 IMPRESSUM/LEGALA UPPLYSNINGAR

Zeus Scooters GmbH c/o 

FRIEDENSAU 15, 67117 LIMBURGERHOF, TYSKLAND.

Registrering och företagsuppgifter Handelsregister beim Amtsgericht München HRB: 254843

Steuernummer: 143/194/61125

Geschäftsführer: Young, Damian Andrew, Bunclody / Irland Support Detaljer +49157 359 81123 [email protected]

Eco Urban Scooters Limited, firmierend als Zeus Scooters, Zeus Scooters GmbH och Zwings

Allmänna villkor och förutsättningar

Aktualiserad am 02. juni 2023

1 DIE PARTEIEN

För tjänsteleverantörerna handlar det om följande anläggningar, som är tillämpliga i Europeiska unionen:

 • Eco Urban Scooters Ltd T/a Zeus Scooters, registrerat i Irland 655377, med registrerat säte i Ravenswood Lodge, Bunclody, Carlow Y21PW77
 • Zeus Scooters GmbH, registrerat i Tyskland HRB 254843 med säte i C/o

FRIEDENSAU 15, 67117 LIMBURGERHOF, TYSKLAND.

Kontaktuppgifter:

E-post: [email protected]

Hänvisning: I detta dokument hänför sig begreppen "wir", "unser" eller "uns" till Eco Urban Scooters Limited, ZEUS Scooters, ZEUS Scooters GmbH och Zwings. Alla Verweise på Eco Urban Scooters Limited, ZEUS Scooters, ZEUS Scooters GmbH och Zwings blir i detta dokument gemensamt benämnda som "Företaget".

Användaren (i det följande benämnd "Användaren") är en fullårig person som utnyttjar den av Bolaget erbjudna tjänsten, har genomfört och uttryckligen godkänt registreringsprocessen och har accepterat de villkor som anges nedan.

Um den Registrierungsprozess abzuschließen und den Service des Unternehmens nutzen zu können, müssen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch Anklicken des entsprechenden Kontrollkästchens akzeptiert werden.

2 ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa allmänna villkor (i Folgenden kallade "Nutzungsbedingungen" eller "Allgemeine Bedingungen") reglerar tillsammans med de särskilda villkoren och de beigefügda dokumenten det avtalsförhållande som råder mellan parterna i fråga om överlåtelse av fordon för personlig mobilitet till användning i stadsområdet.

Det kommer att rekommenderas att användaren håller med henne.

Die Annahme der vorliegenden Allgemeinen Bedingungen setzt die Annahme der Besonderen Bedingungen und ihrer Anhänge voraus.

Dessa allmänna villkor, särskilda villkor och tillägg finns tillgängliga på företagets webbplats www.zeusscooters.com och i ZEUS MOBILITY APP. Allt detta kan ändras eller uppdateras av företaget när som helst.

Användaren kommer att informeras om alla uppdateringar eller ändringar av de allmänna villkoren, de särskilda villkoren och angränsningarna, så att dessa kan accepteras i enlighet med bestämmelserna i punkt 16 i de föreliggande allmänna villkoren.

3 DEFINITIONER

För ändamålen med dessa allmänna villkor gäller följande definitioner:

 • Användare: den person som har ett ordningsgemäß giltigt användarkonto och den person som använder fordonets hyresavtal för sin personliga mobilitet (i det följande: "användaren").
 • Allgemeine Begriffe: Bezieht sich auf die Abschnitte in diesem Dokument.
 • Särskilda villkor: Die besonderen Bedingungen sind die Klauseln, die für die Parteien gelten, je nachdem, in welcher Stadt die Dienstleistung in Auftrag gegeben wird, da jede Stadt ihre eigenen Besonderheiten und spezifischen örtlichen Bestimmungen hat. Det gäller i varje fall de särskilda villkoren för staden eller orten, som tjänsten kommer att tillhandahållas på. Der Ort der Dienstleistung wird durch den Lieferort des Nutzers bestimmt. Die Besonderen Bedingungen werden durch Anhänge ergänzt, die die örtlichen Vorschriften der Stadt enthalten.
 • Mobil tillämpning: varje av företaget vertriebene mobil tillämpning, som till Verwaltung und Nutzung der Benutzer-Mietservices verwendet wird; einschließlich, aber nicht beschränkt auf ZEUS Deutschland, ZEUS Scooters, Zwings
 • Webbplats: Verifierar på sidan med URL www.zeusscooters.com
 • Användarkonto: det av användaren under registreringsprocessen i den mobila tillämpningen upprättade kontot, som av företaget kommer att valideras och som är nödvändigt för att ingå ett avtal om tjänsten.
 • PLEV: "Personal Light Electric Vehicles" avser Elektroroller eller andra elektriskt drivna fordon, som är en del av företagets drivkraftspark och som kan användas av användarna för att effektivisera användningen av dem.
 • Dienstleistung: den för användaren erbrachte tjänsten, som enligt följande kommer att beräknas:
  • Die Miete wird nach der Entriegelungsgebühr und der Nutzungszeit vom Zeitpunkt der Entriegelung bis zum Zeitpunkt der Abmeldung bei der Rückgabe des Fahrzeugs berechnet
  • Anmältning till en av företaget fastställd minut-, tim- eller dagessats
  •  
  • Miete på grundval av abonnemangsavgifter
 • Stadt: bezieht sich auf die Stadt, in der die Dienstleistungen des Unternehmens erbracht werden, und definiert somit das Gebiet, in dem das PLEV genutzt werden kann. Die Stadt wird durch den Ort bestimmt, an dem das PLEV geliefert und zur Nutzung bereitgestellt wird.
 • Geschäftszone: avser det område och/eller den sektor inom staden, i vilken PLEV kan komma att tillämpas. Das Geschäftsgebiet jeder Stadt ist im Antrag des Unternehmens angegeben
 • Parkzone: bezieht sich auf die Gebiete oder Zonen, in denen das PLEV bereitgestellt und zurückgegeben werden kann. Die Parkzonen jeder Stadt sind in der Anwendung des Unternehmens angegeben
 • Parkverbotszone: refererar till de områden eller zoner i vilka det är förbjudet att parkera ett PLEV-fordon. Das Parken oder Verlassen von PLEVs innerhalb dieser Zone wird gemäß den vorliegenden Nutzungsbedingungen geahndet. Die Parkverbotszonen jeder Stadt sind in der Anwendung des Unternehmens angegeben
 • Fahrverbotszone: refererar till de områden eller zoner i vilka det är förbjudet att köra med PLEV. Das Fahren von PLEVs innerhalb dieser Zone zieht Strafen gemäß dieser Nutzungsbedingungen nach sich. Die Parkverbotszonen jeder Stadt sind in der Anwendung des Unternehmens angegeben
 •  
 • Stöd: Kunden kan nå oss via följande kontaktuppgifter:

E-post: [email protected]

4 SUBJEKT

Das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien wird durch die Allgemeinen Bedingungen sowie die Besonderen Bedingungen und deren Anhänge geregelt.

Gegenstand dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist die Regelung des Mietservices des PLEV zugunsten des Nutzers in der Stadt. Der Service besteht aus der Vermietung des PLEV für die effektive Nutzungsdauer (pro Fahrt oder pro Minute) oder aus einer Miete pro Tag, Monat oder Jahr.

Durch die Anmietung des PLEV durch den Nutzer wird das Eigentum an dem PLEV nicht aufgegeben oder übertragen. Du förblir i företagets ägo.

PLEV:s Mietservice är beroende av PLEV:s tillgänglighet. Användaren kan se den geografiska platsen och tillgängligheten för PLEV i den mobila tillämpningen.

5 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT TA I ANSPRÅK FÖRETAGSTJÄNSTER

Användaren måste uppfylla följande villkor för att kunna använda den Mietservice des PLEV som erbjuds av bolaget:

 • Måste vara minst 18 år gammal eller ha uppnått full ålder
 • Du måste ha ett registrerat och verifierat användarkonto
 • Muss Erfahrung oder Mindestkenntnisse im Führen eines PLEV haben und mit dem Betrieb und der sicheren Handhabung von PLEV vertraut sein
 • Muss über ein Mindestmaß an Kenntnissen des Fahrens und der örtlichen Verkehrsvorschriften verfügen, die dem PLEV zur Verfügung gestellt werden
 • Sie müssen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die die Besonderen Geschäftsbedingungen und die Anhänge enthalten, akzeptiert haben.

6 BENUTZERREGISTRIERUNG, BENUTZERKONTO

Registreringen är gratis.

För att registreringen ska kunna genomföras måste den mobila applikationen laddas ner via Online-App-Stores eller webbplatsen.

Efter att den mobila applikationen har laddats ner måste ett användarkonto skapas. För detta ändamål måste registreringen avslutas och de nödvändiga uppgifterna överföras.

Det är nödvändigt att ange information om den valda betalningsmetoden.

Falls dies für die Art des gemieteten Fahrzeugs erforderlich ist, kann das Unternehmen Dokumente wie z. B. den Führerschein verlangen.

Efter avslutad registrering kan användaren ta företagets tjänst i anspråk.

En användare kan inte ha mer än ett användarkonto.

Användarkontot är personligt och inte överdragbart. Dessutom måste användaren vara den enda person som utnyttjar tjänsten. Användaren har lämpliga åtgärder att vidta för att säkerställa att informationen i användarkontot, särskilt anmälningsuppgifterna, är konfidentiell.

Bei Verlust oder Diebstahl der Zugangsdaten des Benutzerkontos oder bei begründetem Verdacht, dass das Benutzerkonto von einer dritten Person genutzt wird, hat der Benutzer das Unternehmen unverzüglich über die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen angegebenen Kontaktinformationen zu informieren.

Bei Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) haftet der Nutzer för alla Verbindlichkeiten oder Schäden, die aus der Nutzung seines Nutzerkontos durch einen Dritten entstehen.

Användaren är skyldig att vid upprättandet av sina användarkonton hålla angivna uppgifter, särskilt Rechnungs- och Kontaktinformationen, på den senaste nivån. Om detta krav inte uppfylls har företaget rätt att avbryta tjänsten för användaren.

7 NETZWERK-ZUGANG

Användaren måste koppla sin apparat till Internet för att kunna ladda ner den mobila applikationen och utnyttja tjänsten.

Der Nutzer akzeptiert, dass das Unternehmen nicht für die Qualität und Verfügbarkeit des Internetnetzes verantwortlich ist und dass die Verfügbarkeit des Dienstes durch die Qualität und Verfügbarkeit der Internetverbindung, die dem Nutzer von seinem Telekommunikationsanbieter zur Verfügung gestellt wird, beeinträchtigt werden kann.

Das Unternehmen ger ingen Leistungsgarantie för den mobila applikationen. Det är inte en del av tjänsten att den mobila applikationen till varje tid är tillgänglig, säker eller felfri eller att mindre fel i programvaran eller i tjänsten åtgärdas. Insoweit übernimmt das Unternehmen keine Gewährleistung.

8 NACHRICHTEN

Med upprättandet av användarkontot accepterar användaren att företaget inom ramen för normal drift kan skicka informativa textmeddelanden (SMS), e-postmeddelanden och automatiska meddelanden.

9 PREISGESTALTUNG, BRIEFASCHE, VORAUSBEZAHLTE PAKETE, ZAHLUNG UND RECHNUNGSSTELLUNG

Pris

Der Preis der Dienstleistung richtet sich nach den Sonderbedingungen der jeweiligen Stadt, die geändert werden können.

Die Preise enthalten die in dem Land, in dem sich die Stadt befindet, geltenden Steuern.

De aktuella priserna hittar du på webbplatsen och i den mobila applikationen.

Wird ein PLEV außerhalb des Geschäftsgebiets zurückgegeben, kann dem Benutzerkonto eine Gebühr von 120 €/£100 oder dem entsprechenden Gegenwert in Landeswährung belastet werden.

Prisstruktur

Der Preis für die Dienstleistung ist wie folgt zu entrichten:

 • Freischaltgebühr ist bei der Bereitstellung des PLEV zu entrichten
 • Användningsavgiften (efter minuter eller effektivare varaktighet) är att betala, om PLEV används.
 • Die Tagesmiete ist bei der Buchung zu entrichten.
 • Die Miete für Monats- oder Jahresabonnements wird zu Beginn des Abonnementzeitraums oder nach anderer Vereinbarung gezahlt.

Brieftasche

I några Märkten erbjuder företaget ett plånbokssystem. En Brieftasche är en förbestämd Guthaben på användarens konto, som används för att betala för inköp i mobila applikationer. Till Käufen kan Fahrten, vorausbezahlte Pakete, Add-ons och andra Bußgelder och avgifter höra.

Das Guthaben in der Brieftasche umfasst das aufgeladene Guthaben und jegliches Bonusguthaben, das dem Benutzerkonto gutgeschrieben wurde.

Das Bonusguthaben kann auf ein Benutzerkonto angewendet werden und kann einen Teil oder das gesamte Guthaben des Benutzerkontos ausmachen. Bonusguthaben kan användas för Pay-as-you-go-Reisen, dock inte för Prepaid-Pakete och andra In-App-Käufe.

Das Bonusguthaben verfällt nach sechs Monaten Inaktivität in einem Benutzerkonto. För denna Zweck wird Inaktivität als ein Benutzerkonto ohne eine Reise definiert, so dass ein Benutzer, der über Bonusguthaben auf seinem Benutzerkonto verfügt, aber in den letzten 183 Tagen keine Reise unternommen hat, das Bonusguthaben als verfallen betrachtet.

Geldbörsen kan laddas upp med den för kontot registrerade betalningsmetoden. Användaren kan automatiskt ladda upp sin Guthaben. Denna funktion gör att betalningsmetoden för användare automatiskt laddas upp, när en fördefinierad utlösare, i regel en lägre kontostand, uppnås.

Verfügt ein Nutzer nicht über ein ausreichendes Guthaben, um einen Kauf zu tätigen, wird seine Zahlungsmethode zum Zeitpunkt des Kaufs belastet oder er wird beim Kauf von Prepaid-Paketen zum Aufladen aufgefordert.

Das Guthaben auf dem Wallet ist in der Regel nicht erstattungsfähig und verfällt bei Schließung des Kontos.

Ett konto gäller som inaktivt, om det ett år tidigare inte användes för att genomföra en resa. För obetalda konton kommer en årlig kontoführingsavgift på 30 € eller den återbetalningsbara summan att tas ut, beroende på vilken summa som är högre. Kontoführungsavgiften beräknas årligen på eller efter årsdagen för den senaste resan på användarens konto.

De här angivna villkoren för Brieftasche låter dina lagstadgade rättigheter förbli oförändrade.

Förhandsbeställda paket

Såvida de är tillgängliga kan användarna i den mobila applikationen köpa Prepaid-paket. Dessa fungerar som Gutscheine und führen dazu, dass der Nutzer für einen bestimmten Zeitraum vordefinierte Leistungen zu einem zuvor festgelegten Preis erhält. Die Nutzung außerhalb dieser vordefinierten Leistungen wird auf der Grundlage der geltenden Preise für das ausgewählte Fahrzeug berechnet. Die vorausbezahlten Pakete werden sofort nach dem Kauf aktiviert, und alle Vorteile verfallen am Ende der Laufzeit des Pakets. Betalningen för förbetalda paket måste vara avslutad, innan de tjänster som tagits i anspråk kan tas i anspråk.

I vissa fall handlar det vid de förutbetalda paketen om "återgående" paket, d.v.s. de förlängs automatiskt vid slutet av paketens löptid, och användaren får automatiskt beräkna förlängningspriset. Om den automatiska förlängningen misslyckas kommer det förbetalda paketet från användaren att bli stornat. Om kunden vill lämna ett automatiskt förlängt Prepaid-paket, måste han ställa in detta minst 24 timmar före årsdagen för förlängningen.

Vorausbezahlte Pakete kan inte betalas med Bonusguthaben och är inte kombinerbara med andra erbjudanden.

I förväg betalda paket får inte stornoteras eller överföras till andra användare.

Utförlig information om fördelar, begränsningar och andra villkor för kontantkortspaket hittar du i respektive beskrivning av kontantkortspaket i mobilapplikationen.

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Angebote oder vorausbezahlte Pakete jederzeit zu stornieren, zu ändern oder zu widerrufen.

Betalningsmedel

Der Preis ist mit dem Zahlungsmittel zu entrichten, das zum jeweiligen Zeitpunkt im Nutzerkonto angegeben ist.

Die Zahlungsmethode kann bei der Erstellung des Benutzerkontos oder zu einem späteren Zeitpunkt in den Einstellungen ausgewählt werden.

De betalningsmedel som kan väljas ut i företagets app är de som anges i respektive tillämpning.

Derzeit sind folgende Zahlungsarten verfügbar:

 • Kreditkort
 • Debitkort
 • PayPal

Utgående betalningar

I händelse av att betalningar till företaget upphör kommer tjänsten för användaren att automatiskt (före övergången) upphöra, om den upphörda betalningen är fullständigt begagnad. Vid obetydlig betalning kan användaren bli varaktigt fördröjd.

Betalningar kan för Kredite im Zusammenhang mit erbrachten Dienstleistungen, für fällige Beträge für Schäden am PLEV, für Bußgelder, Sanktionen, Verlust des PLEV oder für jeden anderen Betrag, den der Nutzer dem Unternehmen schuldet, gemäß den in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten Bedingungen als ausstehend gelten.

Geldbußen werden wie folgt festgesetzt:

 • För resor utan bekräftat eller giltigt hyresavtal eller för vidareutfärdande av åtkomstuppgifter till en annan användare: 300 €.
 • För skador eller alla reparationskostnader, som uppstått genom användarens försummelse: uppkomna kostnader je nach Rechnungsbetrag
 • För ytterligare kostnader, som uppstår genom att användarna försvinner (z.B. Abschleppen / Abholen des Fahrzeugs etc.): anfallande kostnader i Abhängigkeit vom Rechnungsbetrag
 • För parkering av en PLEV på icke offentligt tillgängliga platser: 30 €.
 • Verwaltungsgebühren können von den Nutzern für die Verwaltung von Bußgeldern oder anderen Gebühren erhoben werden

För att ta ut betalningar kommer följande förfarande att användas, vilket är gratis för användaren:

i. Zunächst wird das Guthaben auf dem Bonuskonto zum Sammeln des Geldes verwendet.

ii. Om Bonuskontot inte innehåller någon Guthaben, används Guthaben på Guthabenkontot.

iii. Om detta belopp inte ökar, är företaget berättigat att betala de återstående kostnaderna för en annan i användarkontot konfigurerad betalningsmetod (kreditkort, lastskriftsförfarande eller annan metod).

iv. im Falle der Kündigung des Vertrages durch den Nutzer hat der Nutzer ausstehende Zahlungen, die nicht mit dem Guthaben auf dem Bonuskonto zu begleichen sind, zu leisten. das Unternehmen ist in jedem Fall berechtigt, den Restbetrag über die im Nutzerkonto eingestellte Zahlungsmethode (Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder eine andere Methode) einzuziehen.

v.Ist es nicht möglich, die ausstehenden Zahlungen auf einem der hier genannten Wege einzutreiben, ist das Unternehmen berechtigt, die Forderung an ein Inkassobüro zum Einzug zu übergeben. Das Unternehmen ist berechtigt, eigene und fremde Inkassomaßnahmen dem Nutzer in Rechnung zu stellen, soweit sie für die jeweilige Abwicklung erforderlich waren und in einem angemessenen Verhältnis zur jeweiligen Forderung stehen.

Rechnungsstellung

Räkningen för tjänsterna upprättas och skickas till den e-postadress som användaren har angett vid anmälan till tjänsten eller över sin profil i användarkontot.

Insprängningar mot Gesellschafts avgifter kan göras inom 14 dagar från fakturans postdatum.

10 DAUER UND BEENDIGUNG DES VERTRAGS

Dessa allmänna villkor, de motsvarande särskilda villkoren och de angränsande villkoren förblir i kraft mellan de båda parterna så länge som avtalet inte har godkänts. Der Vertrag kann von jeder Partei jederzeit gekündigt werden.

Wie oben erwähnt, kann der Nutzer den Dienst jederzeit abbestellen, indem er das Unternehmen schriftlich an die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen angegebene Kontaktadresse informiert.

Sobald sich der Nutzer von dem Dienst abgemeldet hat, wird das Nutzerkonto nach 30 Tagen gelöscht und der Dienst deaktiviert, sofern keine ausstehenden Zahlungen fällig sind.

Das Vertragsverhältnis wird von der Gesellschaft aufgelöst, wenn die Gesellschaft den Nutzer in irgendeiner Weise davon in Kenntnis setzt oder wenn die Gesellschaft die Erbringung der Dienstleistung aus irgendeinem Grund eingestellt hat.

Vid månads- eller årsbetalningar måste ansökan lämnas in minst 15 dagar före nästa betalning av månads- eller årsavgiften.

Alla utbetalningar på användarkontot och/eller återbetalda minuter/perioder/volymer av månads-, års- eller andra abonnemang upphör att gälla när tjänsten avslutas.

Om avtalet på grund av en Verstoß mot de i dessa Allmänna villkor, Särskilda villkor och Anhängen fastställda skyldigheterna avslutas, måste användaren ta ansvar för alla förluster eller skador som följer av denna Verstoß.

11 ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR TJÄNSTER OCH SKYLDIGHETER FÖR ANVÄNDARE

Mietdauer

Början: Tjänstens anteckning börjar när användaren har ansökt om anteckning av PLEV via ZEUS Mobility App och företaget har bekräftat tjänsten.

Slut: Die Miete endet, sobald der PLEV korrekt zurückgegeben wurde. Es ist klar, dass der PLEV ordnungsgemäß zurückgegeben wurde, wenn die mobile Anwendung die erfolgreiche Rückgabe anzeigt

Während des Mietzeitraums ist der Nutzer für den PLEV insofern verantwortlich, als er für alle Schäden haftet, die während dieses Zeitraums am PLEV entstanden sind.

Tillgänglighet och underhåll

PLEV:s Mietservice är beroende av PLEV:s tillgänglighet.

Tillgängligheten av PLEV till nyttan för nyttjarna beror på hur långt nyttjarna har kommit och hur många frågor de har ställt.

Das Unternehmen bemüht sich nach Kräften, der Nachfrage des Nutzers nach der Verfügbarkeit eines PLEV nachzukommen, kann jedoch nicht garantieren, dass die Bereitstellung des PLEV zu jedem Zeitpunkt für alle Nutzer ausreichend ist, da der Dienst, wie angegeben, von der Verfügbarkeit des PLEV abhängt.

Företaget är ansvarigt för underhåll och reparation av PLEV. Företaget garanterar dock inte att de tillgängliga PLEV är fria från drifts- och funktionsproblem

Wenn 24 Stunden verstrichen sind und ein bereitgestelltes PLEV nicht genutzt wurde, wird der Dienst automatisch beendet und das Unternehmen ist berechtigt, das PLEV anderen Nutzern zur Verfügung zu stellen.

Likformig Anmietung von mehreren PLEVs

Om flera PLEV samtidigt är anslutna, kommer det i dessa allmänna villkor och i de särskilda villkoren fastställda ansvaret för användaren för varje PLEV att upphävas. Användaren är därför ansvarig för prestationen hos andra PLEV-användare.

Tillhandahållande av PLEV till användaren

Tillhandahållandet av PLEV är placerat i Geschäftsbereich.

Den mobila applikationen visar användaren den tillgängliga PLEV och att han har fått den begärda tjänsten.

För att befria PLEV från företagets dödsfallsförsäkring måste användaren följa de steg som anges i den mobila tillämpningen.

Batteriet kan kontrolleras i appen. På grund av synkroniseringen kan den faktiska statusen ändras från den status som anges i den mobila applikationen.

Vid full laddning är PLEV-batteriet tillräckligt laddat för en räckvidd på minst 20 km.

Inspektion av PLEV

Efter det att PLEV har ställts in bör användaren genomföra en inspektion för att försäkra sig om att PLEV fungerar korrekt.

Inspektionen omfattar en granskning av de funktionsdugliga komponenterna i PLEV, såsom bromsar, rader, batteristand, typskylt (gäller inte PLEV-typen), belysning eller bakåtriktad strålning, GPS-utrustning.

Om en av de nämnda komponenterna uppvisar en felaktig funktion, måste företagets kundtjänst omedelbart informeras ([email protected]). Meddelandet om PLEV:s felaktiga funktion måste ske inom de första 5 minuterna efter anmälan, och i annat fall måste vi utgå från att den färdigställda PLEV:en fungerar korrekt.

Efter att [email protected] informerats om den uppkomna störningen, har tjänsterna brutits ned och användaren har inte fått någon faktura.

Användaren kan begära tillträde till en annan fungerande PLEV, efter det att tjänsten har godkänts. Användningen av denna PLEV kommer att beräknas enligt de i dessa allmänna villkor fastställda priserna och villkoren.

Särskilda användningsområden

Användaren tar detta till kännedom och bekräftar det:

 • han eller hon är informerad om PLEV:s handläggning och säkra hantering
 • han eller hon är kroppsligt och geistigt i stånd att köra den PLEV
 • er oder sie nüchtern ist
 • er or sie ist vertraut mit der Straßenverkehrsordnung der Stadt sowie den Regeln und lokalen, kommunalen und staatlichen Gesetzen bezüglich der Nutzung und des Fahrens eines PLEV
 • er oder sie kennt die Verkehrszonen der Stadt.

Dessutom accepterar och bekräftar användaren att:

 • Das Einsteigen in ein PLEV und die Fahrt durch die Stadt mit einem PLEV stellt ein Risiko für den Benutzer dar, da die Gefahr eines Unfalls besteht. Därför är användaren skyldig att under färden med PLEV låta erforderlig sorgfalt vila
 • han eller hon i tillräcklig utsträckning är skyldig att använda, betjäna och köra en PLEV, oberoende av om företaget eller en tredje person har förklarat att PLEV skall användas och hanteras eller inte
 •  
 • Es liegt in seiner alleinigen Verantwortung, einen Helm und/oder andere zugelassene Sicherheitsausrüstungen oder Zubehörteile zu erwerben und zu benutzen, wenn dies nach den örtlichen Bestimmungen der Stadt oder des Staates vorgeschrieben ist.
 • Att dra nytta av en hjälm och/eller en annan säkerhetsanordning minskar inte risken för skador vid en olycka.
 • Er oder sie ist verantwortlich für alle Schäden, die anderen Menschen während der Nutzung oder des Besitzes des PLEVs zugefügt werden.
 • Tjänsten är avgiftsbelagd.

Verpflichtungen des Nutzers während der Nutzung

Användaren är skyldig att följa våra användarvillkor:

 • Halten Sie die Allgemeinen und Besonderen Bedingungen ein
 • den PLEV inte är obesiktigad att låta och honom under hyrestiden med förhandsinsyn att använda
 • Använd de olika ständerna för att ställa in PLEV
 •  
 • Pflegen und behandeln Sie den PLEV mit Sorgfalt
 • den PLEV nicht an Dritte oder andere Nutzer weitergeben oder untervermieten. Om användaren av PLEV till en tredje person eller en annan användare vidarebefordrar eller understödjer, är användaren ansvarig för alla skador eller företeelser som orsakas av PLEV eller som återförs till honom.
 • Använd en ordningsgemäß zugelassener Helm oder die richtige Sicherheitsausrüstung, falls dies in den örtlichen Vorschriften der Stadt vorgeschrieben ist.
 • Lägg inte mer än 86 kg på PLEV
 • Stadens trafik- och säkerhetsföreskrifter samt deras geologiska egenskaper skall respekteras och följas upp.
 • Överpröva trafiksäkerheten och överskrid inte hastighetsbegränsningen på varje gata.
 • Handla alltid med den föreskrivna säkerheten, beakta de grundläggande säkerhetsåtgärderna och skicka ditt körbeteende till de angivna väderförhållandena
 • Förhindra att du kör med en PLEV vid extrema väderförhållanden
 • Ingen Überdrehzahl
 • inga föremål transporteras, som hindrar användaren i den säkra körningen
 • Inga andra användare med dem PLEV transporteras (utom dem användare)
 • den PLEV under inga omständigheter under påverkan av alkohol, droger eller andra substanser att använda
 • inga mobila apparater under färden med PLEV att använda (inklusive användning av elektroniska apparater för musiklyssning samt telefonanrop och andra tjänster som användaren kan avstå från eller som förhindrar en säker hantering av PLEV)
 • den PLEV inte använda, om en oöverskådlig teknisk defekt konstaterats
 • Använd inte PLEV för lopp, sprut och/eller akrobatik
 • den PLEV inte för kommerziella ändamål att använda
 • Använd inte PLEV för att dra eller skjuta personer, motparter eller andra fordon.
 • Återblick på fotgängare och andra trafikdeltagare
 • inte på något sätt ändra eller förändra PLEV
 • Inga klistermärken eller andra element på PLEV anförs
 • Tillbehör, delar eller komponenter av PLEV inte avlägsnas eller förstörs
 • inga Straftaten med PLEV eller under Mietzeitraums begehen
 • Återbetalning av PLEV inom Geschäftsbereichs
 • Bezahlen Sie die zusätzlichen Gebühren, wenn der PLEV außerhalb des Geschäftsbereichs oder an einem inakzeptablen Ort zurückgegeben wurde
 • Parkera i godkända områden och använd eventuellt Diebstahlsäkring, om PLEV inte används.
 • Håll den mobila applikationen på den senaste nivån och installera den aktuella versionen, som är tillgänglig i App Store.
 • Sicherstellung der Vertraulichkeit der Zugangsdaten des Benutzerkontos

GPS-Ortungsgerät

PLEV-bilarna är utrustade med GPS-system, som gör det möjligt för företaget att alltid fastställa den exakta platsen för PLEV-bilarna.

Der Zweck des PLEV-Erkennungsgeräts besteht darin, auf Straftaten aufmerksam zu werden, diese zu erkennen und zu verhindern sowie die Leistung des PLEV zu analysieren.

Elektroniska apparater och system i företaget används också för övervakning av status, drift och rörelse hos PLEV.

De med dessa system sammanställda uppgifterna kan användas under och efter införandet av en tjänst, och även enbart i syfte att möjliggöra kontroll och efterlevnad av bestämmelserna och att analysera tjänsternas prestanda.

Återsändande av PLEV

Der PLEV är under samma förutsättningar återkallad, under vilka han ställdes till förfogande.

Die Rückgabe des PLEV muss im Geschäftsgebiet der Stadt und in Bereichen erfolgen, in denen das Abstellen des PLEV erlaubt ist.

Blir das PLEV außerhalb des Geschäftsgebiets in der Stadt zurückgegeben, werden dem Nutzer zusätzliche Gebühren in Rechnung gestellt, die in den Sonderbedingungen angegeben sind.

För att kunna återlämna PLEV korrekt, måste systemet känna igen återlämningen av PLEV korrekt.

För återbetalningen måste användaren följa de i den mobila applikationen angivna stegen och försäkra sig om att den mobila applikationen korrekt känner till och registrerar återbetalningen.

Mietzeit upphör efter återlämnande av PLEV.

Der Benutzer kann den abgeschlossenen Mietvorgang, die Gesamtmietdauer und die angewandte Gesamtgebühr in der mobilen Anwendung sehen.

Om användaren inte kan se att den mobila applikationen ger tillbaka PLEV från någon grund (t.ex. dålig internetanslutning), måste användaren utan dröjsmål sätta sig i förbindelse med företaget för att lösa problemet med hjälp av kundsupport eller över applikationen.

Om PLEV 24 timmar i sträck inte används, avslutas tjänsten automatiskt och företaget är berättigat att ställa PLEV till förfogande för andra användare.

Om användaren inte får tillbaka PLEV-licensen ordningsgemäß (som anges i dessa användningsvillkor) och PLEV-licensen blir godkänd eller skadad, är användaren skyldig att betala den fulla kostnaden för PLEV-licensen. De fulla kostnaderna för PLEV kommer att fastställas av Gesellschaft.

Vid behov måste användaren lämna uppgifter om den genuina plats där PLEV har upprättats.

Användaren är skyldig att beakta de särskilda kraven från affärsområdet.

Vid parkeringen måste användaren försäkra sig om att PLEV inte hindrar andra användare och trafikdeltagare och att PLEV inte är placerad på en därför avsedd parkeringsplats. Det är förbjudet att parkera PLEV på följande platser: an Bäumen, Verkehrsschildern, Ampeln, Parkuhren, Automaten, Zäunen Dritter, Bänken, Containern, Müllcontainern, vor oder in der Nähe von Notausgängen und Feuerwachen, vor Ein- und Ausgängen, in Parkverbotszonen, in Zufahrten zu öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Radwegen, an Hilfselementen zur besseren Orientierung von Sehbehinderten, auf Zebrastreifen, in Gebäuden, Hinterhöfen, angelehnt an andere Fahrzeuge, in Parks und auf Grünflächen, an Stellen, an denen das PLEV Werbung oder Stadtmobiliar verdeckt, die Funktionalität einer Einrichtung beeinträchtigt, in Ladezonen oder an Stellen, die anderen Nutzern oder Diensten vorbehalten sind, und generell an allen anderen verbotenen Stellen, an denen das Parken nicht erlaubt oder durch die örtlichen Bestimmungen der Stadt geregelt ist.

Es obliegt dem Nutzer zu prüfen, ob für einen Parkplatz vorübergehende Verbote (wegen Bauarbeiten, Märkten, Festlichkeiten, Baumschnitt, Filmaufnahmen usw.) gelten.

Der Dienst kann nicht beendet werden, wenn das PLEV in Bereichen mit täglichen oder stündlichen Parkbeschränkungen geparkt wird, wenn die Beschränkung weniger als 24 Stunden nach dem Abstellen des PLEV beginnt. Exempel: Wenn das Parkverbot am Dienstag um 9:00 Uhr beginnt, darf der Nutzer das Fahrzeug am vorangegangenen Montag nach 9:00 Uhr nicht mehr in der Sperrzone abstellen.

Om användaren vid Parken bryter mot de ovan nämnda bestämmelserna kan ytterligare avgifter enligt de i de särskilda villkoren angivna satserna tas ut. Om das PLEV under Verstoß gegen die oben genannten Bestimmungen abgestellt wurde, bleibt der Dienst aktiv, bis das PLEV gemäß diesen Bestimmungen zurückgegeben wurde. Detta är dock begränsat till 24 timmar, efter det att PLEV har fått avslag på dessa bestämmelser.

Das Unternehmenssystem kann die Sperrung des PLEV bei Rückgabe verhindern, wenn die Nichteinhaltung der Rückgabebestimmungen festgestellt wurde. Om detta inträffar och användaren

PLEV unbeaufsichtigt ist, wurde die Rückgabe nicht ordnungsgemäß durchgeführt, und der Benutzer haftet im Falle von Diebstahl oder Vandalismus für den Verlust.

Wurde das falsch geparkte PLEV von den zuständigen Behörden entfernt und zur jeweiligen Fahrzeugverwahrstelle gebracht, trägt der Nutzer die Kosten für die Wiederbeschaffung des PLEV (zusätzlich zur verhängten Geldstrafe)

12 UNFÄLLE

Om användaren råkar ut för en olycka gäller följande:

 •  
 • Der Benutzer muss unverzüglich die örtliche Polizei verständigen.
 •  
 • Användaren måste informera samhället så snabbt som möjligt om olyckan och skadorna på PLEV.
 •  
 • Der Benutzer übernimmt die Verantwortung für einen Unfall, wenn er dafür verantwortlich gemacht werden kann.
 •  
 • Die übernommene Verantwortung umfasst in jedem Fall die Verpflichtung zur Behebung der Schäden und zur Entschädigung von Dritten zugefügten Verlusten sowie die Erstattung von Schäden am PLEV, selbst wenn das PLEV vollständig ersetzt werden muss. De fulla kostnaderna för PLEV kommer att fastställas av Gesellschaft.
 •  
 • In Übereinstimmung mit den oben genannten Bestimmungen ist das Unternehmen berechtigt, dem Nutzer Reparatur- und Wiederherstellungskosten des PLEV sowie Beträge, die an Dritte zu zahlen sind, in Rechnung zu stellen, die sich aus Schäden ergeben, die in der Verantwortung des Nutzers entstanden sind. Betalningen kan ske via de i användarkontot konfigurerade betalningsalternativen.
 •  

13 STÖLD

Om das PLEV, dess tillbehör eller komponenter under hyrestiden gestohlen wurden, muss der Nutzer dafür aufkommen:

a) Wenden Sie sig utan dröjsmål till företagets kundtjänst ([email protected])

b) Vorlage des entsprechenden Berichts bei den zuständigen Behörden

c) Skicka företaget en kopia av skadeståndet inom 24 timmar efter meddelandet.

Vid Diebstahl, Verlust eller Verschwinden des PLEV måste användaren betala de fulla kostnaderna för PLEV till samhället. De fulla kostnaderna för PLEV kommer att fastställas av samhället.

14 GELDBUSSEN, SANKTIONEN UND ANDERE STRAFEN

Der Nutzer trägt die volle Verantwortung für seine Verstöße und übernimmt alle sich daraus ergebenden Bußgelder, Sanktionen und Strafen, einschließlich aller Gebühren oder Bußgelder für das Abstellen des PLEV an verbotenen Orten, der Kosten für die Rücknahme des PLEV aus kommunalen Depots, verkehrsbezogeneer Bußgelder oder Bußgelder für das Nichttragen von Sicherheitsausrüstung, wie z. B. Helmen, falls dies vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung seiner Interessen behält sich das Unternehmen das Recht vor, den Nutzer bei den Behörden oder der öffentlichen Verwaltung zu identifizieren, falls während der Mietdauer gegen die Verkehrsvorschriften verstoßen wurde (Verkehrsverstoß, verbotenes Parken).

Likaså kan företaget göra de kostnader för av användaren begångna överträdelser, såsom böter, straffavgifter och av företaget betalda rättsliga kostnader, geltend. Betalningen sker över de i användarkontot konfigurerade betalningsmedlen.

Över dessa Beträge hinaus ergreift das Unternehmen alle Maßnahmen, um weitere Ansprüche für entstandene Schäden und Verluste rechtlich geltend zu machen.

15 ÄNDERUNGEN

Das Unternehmen kan ändra dessa Allmänna Villkor, de Särskilda Villkoren och de Anhängande villkoren jederzeit. I detta fall kommer användaren att informeras via e-post till den angivna e-postadressen.

Die Änderungen gelten als vom Nutzer akzeptiert, wenn er nicht innerhalb eines (1) Monats nach Bekanntgabe der neuen Bedingungen widerspricht. Das Unternehmen wird den Nutzer ausdrücklich auf die Bedeutung des unterlassenen Widerspruchs hinweisen.

Du kommer i varje fall att accepteras, om användaren efter att ha tagit del av de nya villkoren fortsätter att använda tjänsten för mobila applikationer.

De nya versionerna av de allmänna och särskilda villkoren är också tillgängliga i den mobila applikationen och på webbplatsen.

16 HÅLLBARHETSAVSTÄNGNING

Das Unternehmen garanterar inte att tjänsten står till förfogande till varje tid och utan underbrott. Dessutom garanterar företaget inte användarens tillgänglighet.

Die Firma haftet nicht för Schäden, die durch leichte Fahrlässigkeit entstehen. Personskador är dock undantagna.

Das Unternehmen kann nicht haftbar gemacht werden, wenn das Unternehmen seine Verpflichtungen aufgrund von höherer Gewalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Maßnahmen der öffentlichen Verwaltung, Feuer, Überschwemmungen, Explosionen, Demonstrationen, Unruhen, Streiks, Arbeitskämpfe, Unzulänglichkeiten, Stromausfall, Unterbrechung der Telekommunikationssysteme oder andere unvorhergesehene Umstände, nicht vollständig einhält.

17 GEISTIGES EIGENTUM

Alla Urheberrechte, Marken, Handelsnamen, Logos och övriga Rechte an geistigem oder gewerblichem Eigentum, die das Unternehmen besitzt und nutzt, sowie die in der Mobilen Anwendung oder auf der Website vorhandenen Rechte (einschließlich Titel, Grafiken, Symbole, Skripte, Quellcodes usw.) sind Eigentum des Unternehmens oder von Drittlizenzgebern und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung nicht vervielfältigt, vertrieben, verkauft, genutzt, verändert, kopiert, eingeschränkt oder (ganz oder teilweise) verwendet werden.

Der Nutzer bestätigt und garantiert, dass er über alle Rechte an geistigem oder gewerblichem Eigentum in Bezug auf Texte, Bilder, Informationen und alle anderen Inhalte verfügt, die er über die Systeme des Unternehmens (in der mobilen Anwendung oder auf der Website) zur Verfügung stellt und veröffentlicht. Användaren får endast ställa innehåll till förfogande som är i full överensstämmelse med den gällande rättsramen och/eller inte leder till en överträdelse av de geistiska eller gewerblichen Eigentumsrechte Dritter führen. Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen die von den Nutzern bereitgestellten Inhalte und Informationen ganz oder teilweise bearbeiten, entfernen oder von den Plattformen ausblenden.

Om der Nutzer Änderungsvorschläge, Verbesserungsvorschläge eller sonstige Kommentare zum Unternehmen und/oder seinen Dienstleistungen (i det följande "Kommentare" genannt) einreicht, ist das Unternehmen berechtigt, diese Kommentare für beliebige Zwecke (einschließlich Marketing- oder sonstige Geschäftszwecke) zu verwenden, ohne dass es verpflichtet ist, dem Nutzer dafür eine angemessene Gegenleistung zu erbringen. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, alle Rechte, Ansprüche und Interessen (einschließlich aller geistigen oder gewerblichen Eigentumsrechte), die in seinem Kommentar enthalten sind und/oder sich auf seinen Kommentar beziehen, an das Unternehmen zu übertragen.

18 KONTAKT

För kontakt med företaget bör användaren använda e-postadressen [email protected].

19 BESCHWERDEN UND REKLAMATIONEN

Användaren måste lämna ett svar eller en reklamation över de i avsnittet "Kontakt och kontaktinformation" i detta avtal angivna kommunikationskanalerna.

20 NULLITY

Om en del av dessa allmänna villkor (inklusive de särskilda villkoren) för ungültig eller nichtig förklaras, förblir de andra artiklarna utan värde- eller giltighetsförlust i kraft. I ett sådant fall ersätts de ogiltiga klausulerna med giltiga klausuler, som har till syfte att ersätta de ogiltiga klausulerna i nästa steg.

21 VERTRAGSBRUCH:

I händelse av ett avtalsbrott är företaget berättigat att avskriva avtalet och göra de skador och förluster som följer av avtalsbrottet lindriga.

Ein Verstoß des Nutzers ist in jedem Fall die Verletzung von Verpflichtungen aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Besonderen Geschäftsbedingungen und Anhängen, insbesondere die Nichteinhaltung der grundlegenden Pflichten des Nutzers.

22 ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSBARKEIT

Dessa allmänna villkor (inklusive de särskilda villkoren och deras anhängare) underordnas den irländska rätten och den tyska rätten, beroende på i vilken rättsordning tjänsten tas i anspråk, i vilket fall tillämpningen av bestämmelserna i den internationella privatreätten och FN:s upphovsrätt utesluts.

23 STREITBEILEGUNG

Das Unternehmen nimmt nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil.

24 IMPRESSUM/JURISTISK OFFENLEGUNG

Zeus Scooters GmbH c/o 

FRIEDENSAU 15, 67117 LIMBURGERHOF, TYSKLAND.

Handelsregister vid Amtsgericht München HRB: 254843

Steuernummer: 143/194/61125

VD: Young, Damian Andrew, Bunclody / Irland

Detaljer om support +49157 359 81123 [email protected]