Vår integritetspolicy

Engelsk och tysk version

 Integritetspolicy och policy för personuppgifter - Eco Urban Scooters Limited och dotterbolag

Inklusive:

Eco Urban Scooters Ltd T/a Zeus Scooters registrerat i Irland 655377 med säte i Ravenswood Lodge, Bunclody, Carlow Y21PW77

Zeus Scooters GmbH registrerat i Tyskland HRB 254843 med säte at Friedensau 15, Limburgerhof 67117

Detta är sekretesspolicyn för Eco Urban Scooters Limited T/a Zeus Scooters och Zeus Scooters GmbH. I detta dokument avser "vi", "vår" eller "oss" Eco Urban Scooters Limited och Zeus Scooters GmbH.

Introduktion

1. Detta är ett meddelande för att informera dig om vår policy om all information som vi registrerar om dig. Det anger de villkor enligt vilka vi får behandla all information som vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss. Det omfattar information som kan identifiera dig ("personlig information") och information som inte kan identifiera dig. I samband med lagen och detta meddelande innebär "behandla" att samla in, lagra, överföra, använda eller på annat sätt agera på information. 

2. Vi beklagar att om det finns en eller flera punkter nedan som du inte är nöjd med, är din enda utväg att lämna vår webbplats eller app omedelbart. 

3. Vi tar allvarligt på skyddet av din integritet och sekretess. Vi förstår att alla besökare på vår webbplats har rätt att veta att deras personuppgifter inte kommer att användas i något syfte som de inte har avsett och att de inte oavsiktligt kommer att hamna i händerna på en tredje part. 

4. Vi förbinder oss att bevara sekretessen för all information som du lämnar till oss och hoppas att du gör detsamma. 

5. Vår policy överensstämmer med dataskyddslagen 2018 (lagen) som i enlighet med detta innehåller EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). 

6. Lagen kräver att vi informerar dig om dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig när det gäller behandling och kontroll av dina personuppgifter. Vi gör detta nu genom att be dig läsa informationen på följande adress. www.knowyourprivacyrights.org

7. Med undantag för vad som anges nedan delar vi inte, säljer inte eller avslöjar till tredje part någon information som samlas in via vår webbplats eller app. 

Grunden för att vi behandlar information om dig

Lagen kräver att vi fastställer enligt vilken av sex definierade grunder vi behandlar olika kategorier av dina personuppgifter, och att vi meddelar dig grunden för varje kategori. 

Om en grund på vilken vi behandlar dina personuppgifter inte längre är relevant ska vi omedelbart upphöra med behandlingen av dina uppgifter. 

Om grunden ändras ska vi, om det krävs enligt lag, meddela dig om ändringen och om varje ny grund enligt vilken vi har fastställt att vi kan fortsätta att behandla din information. 

 

1. Information som vi behandlar för att vi har en avtalsenlig skyldighet gentemot dig.

När du skapar ett konto på vår webbplats eller app, köper en produkt eller tjänst från oss eller på annat sätt godkänner våra villkor bildas ett avtal mellan dig och oss. 

För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtalet måste vi behandla den information som du ger oss. En del av denna information kan vara personlig information. 

Vi kan använda dem för att: 

1.1. verifiera din identitet av säkerhetsskäl 

1.2. sälja produkter till dig 

1.3. förse dig med våra tjänster 

1.4. ge dig förslag och råd om produkter, tjänster och hur du kan få ut det mesta av att använda vår webbplats eller app. 

Vi behandlar denna information på grundval av att det finns ett avtal mellan oss, eller att du har begärt att vi ska använda informationen innan vi ingår ett juridiskt avtal. 

Dessutom kan vi sammanställa denna information på ett allmänt sätt och använda den för att tillhandahålla klassinformation, till exempel för att övervaka vår prestanda med avseende på en viss tjänst som vi tillhandahåller. Om vi använder den för detta ändamål kommer du som individ inte att kunna identifieras personligen. 

Vi kommer att fortsätta att behandla denna information tills avtalet mellan oss upphör eller sägs upp av endera parten i enlighet med avtalsvillkoren. 

2. Information som vi behandlar med ditt samtycke

Genom vissa åtgärder när det annars inte finns något avtalsförhållande mellan oss, t.ex. när du surfar på vår webbplats eller APP eller ber oss ge dig mer information om vår verksamhet, inklusive karriärmöjligheter, var vår app finns, information om våra produkter och tjänster, ger du ditt samtycke till att vi behandlar information som kan vara personlig information. 

När det är möjligt strävar vi efter att få ditt uttryckliga samtycke till att behandla denna information, till exempel genom att be dig godkänna vår användning av cookies. 

Ibland kan du ge ditt samtycke underförstått, till exempel när du skickar oss ett meddelande via e-post som du rimligen förväntar dig att vi ska svara på. 

Utom i de fall du har samtyckt till att vi använder din information för ett specifikt ändamål använder vi inte din information på något sätt som skulle kunna identifiera dig personligen. Vi kan sammanställa den på ett allmänt sätt och använda den för att tillhandahålla klassinformation, till exempel för att övervaka prestandan på en viss sida på vår webbplats eller app. 

Om du har gett oss uttryckligt tillstånd till det kan vi från tid till annan lämna ditt namn och din kontaktinformation till utvalda samarbetspartners som vi anser kan tillhandahålla tjänster eller produkter som du skulle finna användbara. 

Vi fortsätter att behandla dina uppgifter på denna grund tills du återkallar ditt samtycke eller det rimligen kan antas att ditt samtycke inte längre finns. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss på följande adress [email protected]]. Om du gör det kan du dock inte längre använda vår webbplats, app eller andra tjänster.

3. Information som vi behandlar för att tillgodose legitima intressen

Vi kan behandla information på grundval av att det finns ett legitimt intresse, antingen för dig eller för oss, av att göra det. 

När vi behandlar din information på denna grund gör vi det efter att ha tagit noggrant hänsyn till följande: 

- Om samma mål kan uppnås på annat sätt. 

- Om behandlingen (eller att inte behandla) kan skada dig. 

- om du förväntar dig att vi behandlar dina uppgifter och om du i slutändan anser att det är rimligt att vi gör det 

Vi kan till exempel behandla dina uppgifter på denna grund för att:

- registerhållning för en korrekt och nödvändig administration av vår verksamhet 

- svara på oönskad kommunikation från dig som vi tror att du förväntar dig ett svar på. 

- skydda och hävda någon parts lagliga rättigheter 

- Försäkringar mot eller professionell rådgivning som krävs för att hantera våra affärsrisker. 

- skydda dina intressen när vi anser att vi har en skyldighet att göra det. 

4. Information som vi behandlar på grund av att vi har en rättslig skyldighet

Vi är underkastade lagen som alla andra. Ibland måste vi behandla dina uppgifter för att uppfylla en lagstadgad skyldighet. 

Vi kan till exempel vara tvungna att ge information till rättsliga myndigheter om de begär det eller om de har rätt tillstånd, t.ex. en husrannsakan eller ett domstolsbeslut. 

Detta kan omfatta dina personuppgifter. 

5. Uppgifter som lämnas med förbehållet att de kommer att delas med en tredje part.

Om vår webbplats eller app tillåter dig att lägga upp information i syfte att informationen ska kunna läsas, kopieras, laddas ner eller användas av andra personer. 

Exempel på detta är: 

5.1. skicka ett meddelande till vårt forum 

5.2. taggning av en bild 

5.3. Klicka på en ikon bredvid en annan besökares meddelande för att uttrycka ditt samtycke, din oenighet eller ditt tack. 

När du lägger ut personlig information är det upp till dig att försäkra dig om integritetsnivån hos varje person som kan komma att använda den. 

Vi använder inte specifikt denna information annat än för att tillåta att den visas eller delas. 

Vi lagrar dem och förbehåller oss rätten att använda dem i framtiden på det sätt som vi bestämmer. 

När din information väl har hamnat i den offentliga sfären har vi ingen kontroll över vad en enskild tredje part kan göra med den. Vi tar inget ansvar för deras handlingar vid någon tidpunkt. 

Om din begäran är rimlig och det inte finns någon rättslig grund för oss att behålla den, kan vi efter eget gottfinnande gå med på din begäran om att radera den personliga information som du har lagt upp. Du kan göra en begäran genom att kontakta oss på följande adress [email protected]

6. Klagomål på innehåll på vår webbplats och app

Vi försöker moderera användargenererat innehåll, men vi kan inte alltid göra det så snart innehållet publiceras. 

Om du klagar på något av innehållet på vår webbplats eller app ska vi utreda ditt klagomål. 

Om vi anser att det är motiverat eller om vi anser att lagen kräver att vi gör det, ska vi ta bort innehållet medan vi utreder det. 

Yttrandefrihet är en grundläggande rättighet, så vi måste göra en bedömning av vems rättighet som hindras: din eller den person som har lagt upp det innehåll som kränker dig. 

Om vi anser att ditt klagomål är obehagligt eller saknar grund ska vi inte kontakta dig om det. 

7. Information om ditt betalningssätt

Betalningsinformation tas aldrig emot av oss eller överförs till oss via vår webbplats, app eller på annat sätt. Våra anställda och entreprenörer har aldrig tillgång till dem. 

Vid betalningen överförs du till en säker sida på betalningsföretagets motor. Den sidan kan vara märkt så att den ser ut som en sida på vår webbplats, men den kontrolleras inte av oss. 

8. Information om ditt autogiro

Om vi underlättar för dig att upprätta ett autogirobetalningsarrangemang, överlämnas den information du lämnar till oss till vår egen bank för behandling enligt våra instruktioner. Vi behåller en kopia för våra register. Vi behåller denna information endast under den tid som autogirobetalningen pågår. 

Vi är registrerade enligt systemet för garanti för autogiro. Detta innebär att kundens bank återbetalar ifrågasatta betalningar utan att ifrågasätta dem, i väntan på vidare utredning. Direktdebiteringar kan endast upprättas för betalningar till mottagare som är godkända avsändare av direktdebiteringar. För att bli godkända genomgår dessa mottagare noggranna kontrollförfaranden. När de väl är godkända måste de lämna en garanti via sin bank. 

9. Foton som du laddar upp

Du kan behöva ladda upp bilder för att verifiera din identitet och/eller bilder efter uthyrning i vår ansökan. Vi behandlar dessa uppgifter för för att validera din identitet när det gäller bilder för identitetsverifiering och för att tillhandahålla bevis på lämplig parkering av ett fordon när det gäller bilder efter uthyrning.

10. Jobbansökan och anställning

Om du skickar information till oss i samband med en jobbansökan kan vi behålla den i upp till tre år om vi skulle besluta att kontakta dig senare. 

Om vi anställer dig samlar vi in information om dig och ditt arbete från tid till annan under hela anställningsperioden. Denna information kommer endast att användas för ändamål som är direkt relevanta för din anställning. När din anställning har upphört kommer vi att bevara din akt i sex år innan vi förstör eller raderar den. 

11. Skicka ett meddelande till vårt supportteam

När du kontaktar oss, antingen per telefon, via vår webbplats eller via e-post, samlar vi in de uppgifter som du har lämnat till oss för att kunna svara med den information du behöver. 

Vi registrerar din begäran och vårt svar för att öka effektiviteten hos våra operatörer [företag/organisation]. 

Vi behåller personligt identifierbar information om ditt meddelande, t.ex. ditt namn och din e-postadress, för att kunna spåra vår kommunikation med dig och tillhandahålla en högkvalitativ tjänst. 

12. Klagomål

När vi tar emot ett klagomål registrerar vi all information som du har lämnat till oss. 

Vi använder denna information för att lösa ditt klagomål. 

Om ditt klagomål rimligen kräver att vi kontaktar någon annan person kan vi besluta att ge den andra personen en del av informationen i ditt klagomål. Vi gör detta så sällan som möjligt, men det är en fråga för oss att avgöra om vi lämnar ut information, och om vi gör det, vilken information det rör sig om. 

Vi kan också komma att sammanställa statistik som visar information som erhållits från denna källa för att bedöma nivån på den service vi tillhandahåller, men inte på ett sätt som kan identifiera dig eller någon annan person. 

13. Information om dotterbolag och affärspartner

Detta är information som du lämnar till oss i din egenskap av affilierad partner till oss eller affärspartner. 

Det gör det möjligt för oss att känna igen besökare som du har hänvisat till oss och att kreditera dig för provisioner för sådana hänvisningar. Den innehåller också information som gör det möjligt för oss att överföra provision till dig. 

Informationen används inte för något annat ändamål. 

Vi förbinder oss att bevara sekretessen för informationen och villkoren för vår relation. 

Vi förväntar oss att alla affilierade företag eller partner går med på att följa denna policy. 

14. Kakor

Cookies är små textfiler som placeras på din dators hårddisk av din webbläsare när du besöker en webbplats. De gör det möjligt att lagra information som samlats in på en webbsida tills den behövs för användning på en annan, vilket gör det möjligt för en webbplats att ge dig en personlig upplevelse och för webbplatsägaren att få statistik om hur du använder webbplatsen så att den kan förbättras. 

Vissa cookies kan vara i kraft under en viss tidsperiod, till exempel en dag eller tills du stänger din webbläsare. Andra är giltiga på obestämd tid. 

Din webbläsare bör göra det möjligt för dig att radera alla de filer som du väljer. Du bör också kunna förhindra eller begränsa användningen av dem. 

Vår webbplats använder cookies. De placeras av programvara som används på våra servrar och av programvara som används av tredje part vars tjänster vi använder. 

När du besöker vår webbplats för första gången frågar vi dig om du vill att vi ska använda cookies. Om du väljer att inte acceptera dem kommer vi inte att använda dem under ditt besök, förutom för att registrera att du inte har samtyckt till att de används i något annat syfte. 

Om du väljer att inte använda cookies eller om du förhindrar användningen av dem genom inställningarna i din webbläsare kan du inte använda alla funktioner på vår webbplats. 

Vi använder cookies på följande sätt: 

14.1. för att spåra hur du använder vår webbplats 

14.2. för att registrera om du har sett specifika meddelanden som vi visar på vår webbplats 

14.3. för att hålla dig inloggad på vår webbplats 

14.4. att registrera dina svar på undersökningar och frågeformulär på vår webbplats medan du fyller i dem 

14.5. för att spela in konversationstråden under en livechatt med vårt supportteam 

15. Personliga identifierare från din surfaktivitet

Förfrågningar från din webbläsare till våra servrar om webbsidor och annat innehåll på vår webbplats registreras. 

Vi registrerar information som din geografiska plats, din internetleverantör och din IP-adress. Vi registrerar också information om den programvara du använder för att surfa på vår webbplats, t.ex. typ av dator eller enhet och skärmupplösning. 

Vi använder den här informationen i sammanställd form för att bedöma populariteten hos webbsidorna på vår webbplats och hur vi lyckas tillhandahålla innehåll till dig. 

Om uppgifterna kombineras med annan information som vi känner till om dig från tidigare besök kan de eventuellt användas för att identifiera dig personligen, även om du inte är inloggad på vår webbplats. 

16. Vår användning av re-marketing

Återmarknadsföring innebär att en cookie placeras på din dator när du besöker vår webbplats för att kunna visa dig en annons om våra produkter eller tjänster när du besöker en annan webbplats. 

Vi kan använda en tredje part för att tillhandahålla oss tjänster för återmarknadsföring från tid till annan. Om du har godkänt vår användning av cookies kan du i så fall se annonser för våra produkter och tjänster på andra webbplatser. 

17. Information som vi erhåller från tredje part

Även om vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon tredje part (förutom i enlighet med vad som anges i detta meddelande), får vi ibland uppgifter som indirekt består av dina personuppgifter från tredje parter vars tjänster vi använder. 

18. Annonsering från tredje part på vår webbplats

Tredje part kan annonsera på vår webbplats. I samband med detta kan dessa parter, deras agenter eller andra företag som arbetar för dem använda teknik som automatiskt samlar in information om dig när deras annons visas på vår webbplats. 

De kan också använda annan teknik, t.ex. cookies eller JavaScript, för att anpassa innehållet i och mäta prestandan hos deras annonser. 

Vi har ingen kontroll över dessa tekniker eller de uppgifter som dessa parter får tillgång till. Därför omfattar detta integritetsmeddelande inte dessa tredje parters informationsmetoder. 

19. Kreditupplysning

För att hjälpa till att bekämpa bedrägerier kan vi komma att dela information med kreditupplysningsföretag, i den mån det gäller klienter eller kunder som instruerar sin kreditkortsutgivare att avbryta betalningen till oss utan att först ha gett oss ett godtagbart skäl och gett oss möjlighet att återbetala deras pengar. 

20. Uppgifterna får behandlas utanför Europeiska unionen

Våra webbplatser finns på Irland och vår app finns i Tyskland. 

Vi kan också använda outsourcade tjänster i länder utanför EU från tid till annan för andra aspekter av vår verksamhet. 

Uppgifter som erhållits i Irland, Tyskland eller något annat land kan därför behandlas utanför Europeiska unionen. 

Till exempel kan en del av den programvara som vår webbplats använder ha utvecklats i USA eller Australien. 

Vi använder följande skyddsåtgärder när det gäller uppgifter som överförs utanför Europeiska unionen: 

20.1. Personuppgiftsbiträdet ingår i samma koncern som vårt företag eller vår organisation och följer samma bindande företagsregler för personuppgiftsbehandling. 

20.2. dataskyddsklausulerna i våra avtal med personuppgiftsbiträden innehåller överföringsklausuler som skrivits av eller godkänts av en tillsynsmyndighet i Europeiska unionen 

21. Tillgång till dina personuppgifter

21.1. Du kan när som helst granska eller uppdatera den personligt identifierbara information som vi har om dig genom att logga in på ditt konto på vår webbplats. 

21.2. För att få en kopia av information som inte tillhandahålls på vår webbplats kan du skicka en begäran till oss på [email protected]

21.3. När vi har mottagit begäran kommer vi att meddela dig när vi förväntar oss att förse dig med informationen, och om vi kräver någon avgift för att tillhandahålla den till dig. 

22. Radering av dina uppgifter

Om du vill att vi ska ta bort personligt identifierbar information från vår webbplats kan du kontakta oss på följande adress [email protected]

Detta kan begränsa den service vi kan erbjuda dig. 

23. Verifiering av dina uppgifter

När vi får en begäran om att få tillgång till, redigera eller radera personlig identifierbar information ska vi först vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi ger dig tillgång eller på annat sätt vidtar åtgärder. Detta är viktigt för att skydda din information. 

24. Barns användning av webbplatser

24.1. Vi kan tillhandahålla tjänster som kan köpas av barn, i enlighet med ålderskravet i den jurisdiktionen 

24.2. Om du är under 18 år får du endast använda vår webbplats och app med samtycke från en förälder eller vårdnadshavare 

24.3. Vi samlar in uppgifter om alla användare av, och besökare till, dessa områden oavsett ålder och vi förväntar oss att en del av dessa användare och besökare kommer att vara barn. 

25. Kryptering av data som skickas mellan oss

Vi använder SSL-certifikat (Secure Sockets Layer) för att verifiera vår identitet gentemot din webbläsare och för att kryptera all data du ger oss. 

När information överförs mellan oss kan du kontrollera att det sker med hjälp av SSL genom att leta efter en stängd hänglåssymbol eller en annan förtroendemärkning i webbläsarens URL-fält eller verktygsfält. 

26. Hur du kan klaga

26.1. Om du inte är nöjd med vår integritetspolicy eller om du har något klagomål bör du meddela oss via e-post. Vår adress är [email protected]

26.2. Om en tvist inte kan lösas hoppas vi att du går med på att försöka lösa den genom att i god tro samarbeta med oss i en process för medling eller skiljedom. 

26.3. Om du på något sätt är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Data Protection Commissioner i Irland. Detta kan göras på https://www.dataprotection.ie/docs/complaints/1592.htm

27. Lagringsperiod för personuppgifter

Om inget annat anges i detta integritetsmeddelande sparar vi dina personuppgifter endast så länge som vi behöver: 

27.1. för att tillhandahålla de tjänster som du har begärt; 

27.2. för att följa annan lag, inklusive för den period som krävs av våra skattemyndigheter; 

27.3. för att stödja ett yrkande eller försvar i domstol. 

28. Efterlevnad av lagen

Vår sekretesspolicy har sammanställts för att följa lagen i varje land eller juridisk jurisdiktion där vi vill göra affärer. Om du anser att den inte uppfyller lagen i din jurisdiktion vill vi gärna höra från dig. 

I slutändan är det dock ditt val om du vill använda vår webbplats eller app. 

29. Granskning av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera detta integritetsmeddelande från tid till annan vid behov. De villkor som gäller för dig är de som publiceras här på vår webbplats den dag du använder vår webbplats. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia för dina handlingar. 

Om du har några frågor om vår sekretesspolicy kan du kontakta oss. [email protected]

IMPRESSUM/JURIDISKT UTLÄMNANDE 

Zeus Scooters GmbH 

FRIEDENSAU 15, 67117 LIMBURGERHOF, TYSKLAND.

Tyskland 

Registrering och företagsuppgifter 

Handelsregister vid Amtsgericht München 

HRB: 254843 

Steuernummer: 143/194/61125 

VD: Young, Damian Andrew, Bunclody / Irland 

Uppgifter om support +49157 359 81123 [email protected]

 


  Datenschutzbestämmelser och personliga uppgifter - Eco Urban Scooters Limited och anslutna företag

Einschließlich:

Eco Urban Scooters Ltd T/a Zeus Scooters Registrerad i Irland 655377 med säte i Ravenswood Lodge, Bunclody, Carlow Y21PW77

Zeus Scooters GmbH, registrerad i Tyskland HRB 254843 med säte i Friedensau 15, Limburgerhof 67117

Detta är en förklaring av följande Eco Urban Scooters Limited T/a Zeus Scooters und Zeus Scooters GmbH. I detta dokument hänvisar vi till Eco Urban Scooters Limited och Zeus Scooters GmbH genom att ange "vi", "vår" eller "oss".

Introduktion

1. Dies ist ein Hinweis, um Sie über unsere Politik in Bezug auf alle Informationen, die wir über Sie aufzeichnen, zu informera. Sie legt die Bedingungen fest, unter denen wir Informationen, die wir von Ihnen erfassen oder die Sie uns zur Verfügung stellen, verarbeiten dürfen. Er umfasst Informationen, die Sie identifizieren könnten ("persönliche Daten") och Informationen, die Sie nicht identifizieren können. I sammanhanget av lagarna och detta påpekande innebär "verarbeiten" att samla in, sprida, överföra, använda eller på annat sätt bearbeta information. 

2. Wir bedauern, dass, wenn Sie mit einem oder mehreren der unten aufgeführten Punkte nicht zufrieden sind, Ihre einzige Möglichkeit ist, unsere Website oder App sofort zu verlassen. 

3. Vi tar allvarligt på skyddet av din privata sfär och din förtroendeförmåga. Wir verstehen, dass alle Besucher unserer Website ein Recht darauf haben zu wissen, dass ihre persönlichen Daten nicht für einen von ihnen unbeabsichtigten Zweck verwendet werden und nicht versehentlich in die Hände Dritter gelangen. 

4. Wir verpflichten uns, die Vertraulichkeit aller Informationen, die Sie Sie uns zur Verfügung stellen, zu wahren, und hoffen auf Ihre Gegenleistung. 

5. Vår politik står i överensstämmelse med Datenschutzgesetz 2018 (Gesetz), som i enlighet med detta omfattar EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). 

6. Das Gesetz verlangt von uns, Sie über Ihre Rechte und unsere Pflichten Ihnen gegenüber hinsichtlich der Verarbeitung und Kontrolle Ihrer personliga Daten zu informera. Vi gör detta nu, eftersom vi vill att ni ska veta att ni har www.knowyourprivacyrights.org bereitgestellten Informationen zu lesen.

7. Med undantag av de nedan angivna fallen kommer de över våra webbplatser eller appar att inte vidareförmedlas, säljas eller vidareförmedlas till tredje part. 

Grunden för att vi ska kunna bearbeta information om dig

Das Gesetz verlangt von uns, zu bestimmen, auf welches von sechs definierten Grundlagen wir verschiedene Kategorien Ihrer persönlichen Daten verarbeit, und Ihnen die Grundlage für jede Kategorie mitzuteilen. 

Om en grund, på vilken vi bearbetar dina personliga uppgifter, inte längre är relevant, kommer vi att ställa in bearbetningen av dina uppgifter utan förbehåll. 

Om grunden ändras, måste vi informera er om ändringen och om varje ny grund, om vi har konstaterat att vi kan fortsätta att bearbeta era uppgifter, förutsatt att detta är klart föreskrivet. 

 

1. Information, die wir verarbeiten, weil wir eine vertragliche Verpflichtung mit Ihnen haben

När du skapar en konto på vår webbplats eller app, köper en produkt eller en tjänst från oss eller köper en annan av våra avtal, kommer ett avtal mellan dig och oss att upprättas. 

För att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter enligt detta avtal måste vi bearbeta den information som ni ställer oss till förfogande. Några av dessa uppgifter kan vara personrelaterade uppgifter. 

Vi kan använda dem för att: 

1.1. Din identitet från säkerhetsgrunder till kontrollera

1.2. Produkter an Sie verkaufen 

1.3. Sie unsere Dienstleistungen zur Verfügung stellen 

1.4. Sie Anregungen und Ratschläge zu Produkten, Dienstleistungen und zur optimal Nutzung unserer Website oder App 

Vi bearbetar denna information på grundval av att ett avtal mellan oss existerar eller att ni har bett oss att använda informationen, innan vi tar bort ett rättsligt giltigt avtal. 

Dessutom kan vi använda denna information på samma sätt och för att tillhandahålla klassinformation, t.ex. för att vår prestation i samband med en viss tjänst från oss ska kunna övervakas. Om vi använder dem för detta ändamål kan ni som enskild person inte identifieras personligen. 

Vi kommer att fortsätta att bearbeta denna information om inte avtalet mellan oss upphör eller om inte en av de båda parterna enligt avtalsvillkoren avbryts. 

2. Information, die wir mit Ihrer Zustimmung verarbeiten

Genom vissa åtgärder, om inte heller någon avtalsmässig relation mellan oss föreligger, som t.ex. när ni söker vår webbplats eller APP eller bjuder in oss, ger ni oss ytterligare information om vår verksamhet, inklusive möjligheter till karriär, plats för vår app, uppgifter om våra produkter och tjänster, tillgång till tjänster, ge er ert samtycke till att bearbeta information, där ni kan hantera personrelaterade uppgifter. 

Wo immer möglich, bemühen wir uns, Ihre ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung dieser Informationen einzuholen, z.B. indem wir Sie bitten, der Verwendung von Cookies zuzustimmen. 

Ibland kan du få ditt samtycke involverat, t.ex. när du skickar ett meddelande per e-post till oss, på vilket du kan förvänta dig ett svar från oss. 

Med undantag för de fall där du vill använda dina uppgifter för ett visst syfte, använder vi dina uppgifter på ett sätt som du inte kan identifiera personligen. Vi kan använda dessa uppgifter på allmän väg för att samköra och tillhandahålla klassinformation, t.ex. för att överbevakningen av en viss sida på vår webbplats eller app ska kunna ske. 

Om du vill att vi ska ge dig ett uttryckligt förtroende för dig, ger vi från tid till annan din namn och dina kontaktuppgifter till utvalda partners som erbjuder tjänster eller produkter som är användbara för vår åsikt och som kan vara användbara för dig. 

Vi bearbetar dina uppgifter på denna grund så länge, tills du har återtagit ditt samtycke eller om du i övrigt har blivit bortkopplad från det, att ditt samtycke inte längre består. 

Du kan göra din inställning bredare, om du vill att vi ska göra detta på ett bättre sätt, om du vill att vi ska göra detta på ett bättre sätt. [email protected]] mitteilen. Om du gör detta, kan du använda vår webbplats, app eller andra tjänster dock eventuellt inte vidare.

3. Information, die wir zum Zwecke der Wahrung berechtigter Interessen verarbeiten

Wir können Informationen verarbeiten, wenn ein berechtigtes Interesse, entweder für Sie oder für uns, daran besteht. 

Om vi vill att din information på denna grund ska bearbetas, kan vi göra detta efter noggrannare avvägning: 

- ob dasselbe Ziel mit anderen Mitteln erreicht werden könnten 

- om behandlingen (eller icke-behandlingen) av skadan kan leda till att den blir skadad. 

- om ni från oss förväntar er att ni vill att vi ska kontrollera era uppgifter, och om ni vill att vi ska hålla det i god tid, så att ni kan göra detta. 

Till exempel kan vi bearbeta dina uppgifter på denna grund i följande avseenden:

- Ledning av uppteckningar för en korrekt och nödvändig förvaltning av våra affärer  

- att svara på icke önskade meddelanden från er, på vilka ni kommer att förvänta er vår åsikt efter ett svar. 

- Skydd och genomförande av de lagstadgade rättigheterna för en parti 

- die Versicherung gegen oder die Einholung von professionellem Rat, der für das Management unseres Geschäftsrisikos erforderlich ist 

- Ihre Interessen dort zu schützen, wo wir glauben, dass wir dazu verpflichtet sind. 

4. Information, die wir verarbeiten, weil wir gesetzlich verpflichtet sind

Vi är underordnade i lagen som alla andra också. Manchmal müssen wir Ihre Daten verarbeiten, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen. 

Exempelvis kan vi vara skyldiga att lämna information till justitieförvaltningen, om dessa begär det eller om de har ett motsvarande tillstånd, t.ex. ett genomsökningsfel eller ett rättsligt beslut. 

Till detta kan även dina personliga uppgifter höra. 

5. Information unter der Voraussetzung, dass sie mit einer dritten Partei geteilt werden

Om vår webbplats eller app tillåter dig att publicera information, så att denna information kan läsas, kopieras, säljas eller användas av andra personer. 

Exempel på detta är: 

5.1. Ett meddelande i vårt forum 

5.2. Markering av en bild 

5.3. Klicka på en symbol bredvid meddelandet från en annan besökare, för att få din samtycke, din invändning eller din tacksamhet överstökad. 

Om ni publicerar personlig information, är det viktigt för er att ni vet vem som kan använda denna information, och att ni vet hur det är med den personliga nivån på varje person som använder denna information. 

Vi använder denna information inte uttryckligen, utom för att möjliggöra deras anmälan eller vidareutlämning. 

Wir speichern sie jedoch, und wir behalten uns das Recht vor, sie in Zukunft in jeder von uns gewünschten Weise zu verwenden. 

När din information är tillgänglig i den offentliga sektorn, har vi ingen kontroll över vad enskilda personer gör. Wir übernehmen zu keinem Zeitpunkt Verantwortung für deren Handlungen. 

Om din begäran är giltig och det inte finns någon rättslig grund för oss att behålla den, kan vi efter vår begäran om att få Löschung av de personliga uppgifter som offentliggjorts av dig kräva att du samtycker till den. Ni kan ställa en fråga, om ni vill att vi ska göra det. [email protected] kontakta oss.

6. Beschwerden über Inhalte auf unserer Website und App

Vi försöker att moderera nutzergenererade innehåll, men vi är inte alltid i stånd att göra detta, när dessa innehåll är publicerade. 

Om du vill veta vad som står på vår webbplats eller app, ska vi ta reda på dina klagomål. 

Om vi är av den åsikten att detta är rättfärdigt eller om vi tror att lagen är rättfärdig, ska vi ta bort innehållet i vår undersökning. 

Die Redefreiheit ist ein Grundrecht, deshalb müssen wir entscheiden, wessen Recht behindert wird: Ihr Recht oder das Recht desjenigen, der den Inhalt, der Sie beleidigt, gepostet hat. 

Om vi anser att din anmälan är oacceptabel eller obefogad, kommer vi inte att svara dig. 

7. Information zu Ihrer Zahlungsweise

Betalningsinformation kommer aldrig från oss eller från oss, varken via vår webbplats, app eller på annat sätt. Våra anställda och uppdragstagare har aldrig tillgång till dessa uppgifter. 

Vid betalningstillfället kommer du att bli omdirigerad till en säker sida av betalningsmotorn. Denna sida kan vara utformad så att den är utformad som en sida på vår webbplats, men den är inte kontrollerad av oss. 

8. Information om ditt förfarande för sista skrift

Om vi erbjuder er en av de senaste skrivförfarandenaöglichen, werden die Informationen, die Sie uns geben, an unsere eigene Bank zur Bearbeitung gemäß unseren Anweisungen weitergeleitet. Wir behalten jedoch eine Kopie für unsere Unterlagen. Vi vill bara ha denna information för den tid som den nya anställningen varar.

Vi är registrerade inom ramen för systemet för garantier för sista skrift. Detta ser vor, dass die Bank des Kunden in Erwartung weiterer Untersuchungen strittige Zahlungen fraglos zurückerstatten kann. Lastschriften k önnen nur für Zahlungen an Begünstigte eingerichtet werden, die zugelassene Urheber von Lastschriften sind. Um genehmigt zu werden, werden diese Begünstigten sorgfältigen Überprüfungsverfahren unterzogen. Nach der Genehmigung sind sie verpflichtet, über ihre Banken Entschädigungsgarantien abzugeben.

9. Foton som du har laddat upp

Du kan bli upplyst, i vår tillämpning Bilder till Identitetsüberprüfung och/eller Bilder efter Anmietung hochzuladen. Vi bearbetar dessa uppgifter för att kontrollera din identitet, om det handlar om foton för identitetsövervakning handelt, und um den Nachweis des ordnungsgemäßen Parkens eines Fahrzeugs zu erbringen, wenn es sich um Fotos nach der Anmietung handelt.

10. Bevakning och sysselsättning

Om du vill ha information i samband med en ansökan, kan vi skicka denna information till tre år, om vi beslutar att kontakta dig vid en senare tidpunkt. 

När vi har kontakt med er, samlar vi information om er och ert arbete från tid till annan under hela tiden som ni är sysselsatta. Denna information kommer endast att användas för ändamål som är direkt kopplade till er anställning. Nach Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses bewahren wir Ihre Akte sechs Jahre lang auf, bevor sie vernichtet oder gelöscht wird. 

 

11. Skicka ett meddelande till vårt supportteam

När du tar kontakt med oss, oavsett om det är per telefon, via vår webbplats eller via e-post, får du ta del av de uppgifter som du har ställt till förfogande för att du ska kunna lämna önskad information till oss. 

Wir zeichnen Ihre Anfrage und unsere Antwort auf, um die Effizienz unserer Mitarbeiter [Unternehmen/Organisation] zu öka. 

Vi sparar personrelaterade uppgifter, som är kopplade till ditt meddelande, som din namn och din e-postadress, så att vi kan följa vår kommunikation med dig och erbjuda dig en kvalitativt högklassig tjänst. 

12. Beschwerden

Om vi får en ansökan, skriver vi alla uppgifter om vad ni har gett oss. 

Vi använder denna information för att bearbeta din ansökan. 

Om din anmälan kräver att vi ska samarbeta med en annan person, kan vi besluta att denna andra person ska lämna några av de uppgifter som ingår i din anmälan. Wir tun dies so selten wie möglich, aber es liegt in unserem alleinigen Ermessen, ob wir Informationen weitergeben, und wenn ja, welche. 

Vi kan även skapa statistik med information från denna källa för att bedöma nivån på de av oss erbjudna tjänsterna, dock inte på ett sätt som gör att du eller andra personer kan identifiera dem. 

13. Information om partner och affärspartner

Här handlar det om information, som du i din egenskap av partner till oss eller som affärspartner kan lämna till oss. 

Sie ermöglicht es uns, Besucher, die Sie an uns verwiesen haben, zu erkennen und Ihnen die für solche Verweise fällige Provision gutzuschreiben. Sie enthält auch Informationen, die es uns ermöglichen, Provisionen an Sie zu überweisen. 

Informationen får inte användas för något annat ändamål. 

Wir verpflichten uns, die Vertraulichkeit der Informationen und der Bedingungen unserer Beziehung zu wahren.  

Wir erwarten, dass sich alle Mitgliedsorganisationen oder Partner bereit erklären, diese Strategie mitzutragen. 

14. Kakor

Cookies är små textdata som läggs in av din webbläsare på en av dina datorer, när du besöker en webbplats. Sie ermöglichen es, Informationen, die auf einer Website gesammelt wurden, zu speichern, bis sie für die Nutzung auf einer anderen Website benötigt werden. På detta sätt kan en webbsida erbjuda er en personlig erfarenhet och Webbplatsbesökaren kan tillhandahålla statistik om hur ni använder webbsidan, så att den kan förbättras. 

Vissa cookies kan vara giltiga för en viss tidsperiod, t.ex. en dag eller till och med för att stänga din webbläsare. Andra håller obegränsat länge. 

Ihr Webbrowser sollte es Ihnen ermöglichen, alle von Ihnen gewählten Einträge zu löschen. Han bör också göra det möjligt att förhindra eller begränsa deras användning. 

Vår webbplats använder cookies. De är kopplade till programvara som är installerad på våra servrar och till programvara som är utvecklad av tredje part och vars tjänster vi använder. 

Om du besöker vår webbplats för första gången frågar vi dig om du vill använda kakor. Om ni beslutar att de inte ska accepteras, kommer vi inte att använda dem för er besök, eftersom det är för att hålla fast vid att ni inte har fått godkänt för deras användning för andra ändamål. 

Om du inte vill att cookies ska användas, eller om du vill förhindra att de används genom dina webbläsarinställningar, kan du inte använda alla funktioner på vår webbplats. 

Vi använder cookies på följande sätt: 

13.1. Um zu verfolgen, wie Sie unsere Website nutzen 

13.2. Um festzuhalten, ob Sie bestimmte Nachrichten gesehen haben haben, die wir auf unserer Website anzeigen 

13.3. För att kunna anmäla sig på vår webbplats 

13.4. Om du vill att dina svar på frågor och frågor på vår webbplats ska vara bra, så ska du låta dem fylla i. 

13.5. För att få en samtalssträng under ett livechatt med vårt supportteam att märkas 

15. Personliga identifierare från din surfaktivitet

Frågor från din webbläsare till vår server för webbplatser och andra innehåll på vår webbplats kommer att bli upptagna. 

Vi samlar in information om din geografiska plats, din internetleverantör och din IP-adress. Wir erfassen auch Informationen über die Software, die Sie zum Browser auf unserer Website verwenden, wie z.B. den Computer- oder Gerätetyp und die Bildschirmauflösung. 

Vi använder denna information i sin helhet, för att bedöma populariteten av webbsidorna på vår webbplats och för att fastställa hur vi ställer in innehållet till förfogande för er. 

I kombination med annan information, som vi känner till från tidigare besök hos er, kan dessa uppgifter eventuellt användas för att identifiera er personligen, även om ni inte är registrerade på vår webbplats.  

16. Vår användning av remarknadsföring

Återmarknadsföring innebär, dass beim Browsen unserer Website ein Cookie auf Ihrem Computer platziert wird, um Ihnen eine Werbung für unsere Produkte oder Dienstleistungen anbieten zu können, wenn Sie eine andere Website besuchen. 

Wir können uns von Zeit zu Zeit einer Drittpartei bedienen, um uns mit Re-Marketing-Dienstleistungen zu versorgen. Om detta är fallet, kan du, om du vill att vi ska använda cookies för att få dem godkända, se reklam för våra produkter och tjänster på andra webbplatser. 

17. Information, som vi erhållit från Dritten

Även om vi inte kan lämna dina personliga uppgifter till tredje man (utom i denna meddelande), får vi ibland uppgifter som indirekt är kopplade till dina personliga uppgifter, från tredje man, vars tjänster vi har i uppdrag att ta emot. 

18. Annonsering Dritter på vår webbplats

Dritte können auf unserer Website werben. Dabei können diese Parteien, ihre Vertreter oder andere für sie arbeitende Unternehmen Technologien verwenden, die automatisch Informationen über Sie sammeln, wenn ihre Werbung auf unserer Website angezeigt wird. 

Du kan också använda andra tekniker som cookies eller JavaScript för att anpassa innehållet i din reklam och förbättra prestandan i din reklam. 

Vi har ingen kontroll över dessa tekniker eller de uppgifter som dessa partier får. Dementsprechend påverkas inte denna information av informationspraktiken från dessa parter. 

19. Kredit-Referenz

För att stödja bekämpningen av bedrägerier kan vi lämna information om utfall, såvida de är uppdragsgivare eller kunder, som använder sig av sina kreditkortsutgivare, för att betala till oss, utan att vi tidigare har accepterat en godtagbar grund och utan att vi har möjlighet att ge uppdragsgivare en möjlighet att betala tillbaka deras pengar. 

20. Uppgifterna får bearbetas utanför Europeiska unionen.

Våra webbplatser kommer att vara hyresgäster i Irland och vår app kommer att vara hyresgäster i Tyskland. 

Från tid till annan kan vi även ta hänsyn till andra aspekter av vår affärsverksamhet genom att utöka tjänsterna i länder utanför Europeiska unionen. 

Dementsprechend kan uppgifter, som har tagits fram i Irland, Tyskland eller ett annat land, bearbetas utanför Europeiska unionen. 

Exempelvis kan en del av programvaran, som används på vår webbplats, vara utvecklad i USA eller Australien. 

När det gäller uppgifter som överförs från länder utanför Europeiska unionen, använder vi följande skyddsåtgärder: 

20.1. der Auftragsverarbeiter befindet sich innerhalb derselben Unternehmensgruppe wie unser Unternehmen oder unsere Organisation und hält sich an dieselben verbindlichen Unternehmensregeln bezüglich der Datenverarbeitung. 

20.2. Die Datenschutzklauseln in unseren Verträgen mit Datenverarbeitern enthalten Übertragungsklauseln, die von einer Aufsichtsbehörde in der Europäischen Union verfasst oder genehmigt wurden.  

21. Tillgång till dina personliga uppgifter

21.1. Du kan alltid se eller uppdatera de personuppgifter som vi har sparat om dig, om du anmäler dig till ditt konto på vår webbplats. 

21.2. För att få en kopia av information som inte finns tillgänglig på vår webbplats kan du skicka en förfrågan till [email protected] skicka.

21.3. Nach Erhalt des Antrags teilen wir Ihnen mit, wann wir Ihnen die Informationen voraussichtlich zur Verfügung stellen werden und ob wir für die Bereitstellung der Informationen eine Gebühr verlangen. 

22. Entfernung Ihrer Informationen

Om du vill att vi ska ta bort personlig identifierbar information från vår webbplats, kan du skicka oss till följande adress [email protected] kontakta oss.

Detta kan begränsa den tjänst som vi erbjuder er. 

23. Verifiering av dina uppgifter

Om vi får en begäran om att få tillgång till personrelaterade uppgifter, att dessa ska bearbetas eller raderas, kommer vi först att ta emot lämpliga steg för att kontrollera din identitet, innan vi tar emot dina uppgifter eller andra åtgärder för att ta reda på dem. Detta är viktigt för att skydda er information. 

 

 

24. Användning av webbplatser av barn

24.1. Wir können Dienstleistungen für den Kauf durch Kinder anbieten, in Übereinstimmung mit den Altersanforderungen der jeweiligen Gerichtsbarkeit 

24.2. Om du är yngre än 18 år får du endast använda vår webbplats och app med samtycke från en förälder eller en person med uppfostringsrättigheter. 

24.3. Vi samlar in uppgifter om alla användare och besökare i detta område, oberoende av ålder, och vi går ut ifrån att några av dessa användare och besökare är barn. 

25. Verschlüsselung der zwischen uns gesendeten Daten

Vi använder SSL-certifikat (Secure Sockets Layer), för att kontrollera vår identitet gentemot din webbläsare och för att kunna dela med oss av alla uppgifter som du lämnar till oss. 

När information mellan oss överförs till varandra kan du kontrollera om den är krypterad med SSL, om du i URL- eller symbollistan i din webbläsare söker efter en skyddad symbol för förvaringsskåp eller ett annat förtroendesymbol. 

26. Hur du kan förvirra dig själv

26.1. Om du är missnöjd med vår integritetspolicy eller har en invändning mot den, kan du meddela oss detta via e-post. Vår adress lyder [email protected].

26.2. Om ett stridsfall inte kan visas, hoffen wir, dass Sie sich bereit erklären, zu versuchen, ihn zu lösen, indem Sie in gutem Glauben mit uns ein Vermittlungs- oder Schlichtungsverfahren einleiten.  

26.3. Wenn Sie in irgendeiner Weise damit unzufrieden sind, wie wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten, haben Sie das Recht, eine Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten in Irland einzureichen. Detta kan under https://www.dataprotection.ie/docs/complaints/1592.htm ske .

27. Aufbewahrungsfrist för personliga uppgifter

Om inget annat anges i denna förklaring, måste vi se till att dina personliga uppgifter endast är så länge tillgängliga som vi kräver: 

27.1. Um Ihnen die von Ihnen gewünschten Dienstleistungen zu erbringen; 

27.2. Um sich an andere Gesetze zu halten, auch für den von unseren Steuerbehörden geforderten Zeitraum; 

27.3. Zur Unterstützung einer Klage oder Verteidigung vor Gericht.  

28. Beaktande av Gesetze

Unsere Datenschutzrichtlinie blev sammanställd så att den motsvarar de lagar och förordningar i alla länder eller rättsordningar där vi ska vara verksamma. Om ni är av den åsikten att ni inte vill att vi ska lyssna på era rättsregler, kommer vi att glädjas åt att ni lyssnar på oss. 

Letztendlich ist es jedoch Ihre Entscheidung, ob Sie unsere Website oder die App nutzen möchten. 

29. Granskning av denna dataskyddsriktlinje

Vi kan uppdatera denna uppdatering från tid till annan vid behov. De villkor som gäller för dig är de villkor som är publicerade på dagen då du utnyttjar vår webbplats, här på vår webbplats. Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie für Ihre Unterlagen auszudrucken.  

Om du har frågor om vår Datenschutzerklärung, vänligen kontakta support@zeusscooters. com

IMPRESSUM/JURIDISKT UTLÄMNANDE 

Zeus Scooters GmbH

FRIEDENSAU 15, 67117 LIMBURGERHOF, TYSKLAND.

Registrering och företagsuppgifter

Handelsregister beimAmtsgericht München

HRB: 254843 

Steuernummer: 143/194/61125 

VD: Young, Damian Andrew, Bunclody / Irland 

Detaljer om stöd

+49157 359 81123 

[email protected]